Vzdělávání, jako nástroj integrace cizinců v Pardubicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel cze
dc.contributor.author Vomočilová, Monika
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:23:07Z
dc.date.available 2015-09-27T10:23:07Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/60956
dc.description.abstract Tato diplomová práce nese název Vzdělávání, jako nástroj integrace cizinců v Pardubicích. Jedná se o práci teoreticko - výzkumnou. Práce je rozdělena na dvě časti, a to na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část se zabývá třemi kapitolami. První kapitola popisuje pojmy úzce spjaté s cizinci. V diplomové práci nechybí uvedena definice cizince a základní kategorie cizinců. Dále jsou zmíněny pojmy jako migrace a migrant, emigrace a emigrant, imigrace a imigrant a také jsou zde charakterizovány pojmy, ke kterým patří azylant a uprchlík. Druhá kapitola této diplomové práce se zabývá dvěma velkými institucemi, které působí na území Pardubic a Pardubického kraje. Jedná se o Centrum na podporu integrace cizinců a Most pro. Ve třetí kapitole se zaměříme na pojem vzdělávání. Zde je uvedena definice zájmového vzdělávání a základní charakteristika zájmového vzdělávání. Dále také formy zájmového vzdělávání a pracovníci v oblasti zájmového vzdělávání. Tato kapitola rovněž popisuje co je to integrace, ve které se zaměřuje i na porovnání s naším sousedním státem Německem. V závěru práce popisuje sociokulturní kurzy, které poskytuje Centrum na podporu integrace cizinců v Pardubicích. Výzkumná část diplomové práce uvádí charakteristiku výzkumu, cíle výzkumu a na základě toho výzkumný problém. Praktická část práce se dále zabývá metodologií výzkumu. Nechybí také zmíněný popis kvalitativního výzkumu a případové studie, které byly k realizaci výzkumu využity. V neposlední řadě praktická část diplomové práce uvádí výzkumný soubor, sběr dat a realizaci výzkumu a zakončena je interpretací dat, vyhodnocením výzkumu a závěrem. cze
dc.format 71 s. cze
dc.format.extent 1248200 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject foreigners cze
dc.subject education cze
dc.subject integration cze
dc.subject social cultural course cze
dc.subject cizinci cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject integrace cze
dc.subject sociokulturní kurz cze
dc.title Vzdělávání, jako nástroj integrace cizinců v Pardubicích cze
dc.title.alternative Education, as an instrument of integration of foreigners in Pardubice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Ďatko, Ilona cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis carries the name Education, as a source of integration for foreigners in the city Pardubice. We are talking about theoretical research. This work is divided into two parts. The first part is Theory and the second in Research The theoretical part consists of free Chapters. First Chapter describes loose terms connected with foreigners. In this case there is a given definitiv for Foreigner and a basic category of foreigners. Furthermore there are mensioned terms such us migration, migrant, emigration, emigrant and imigration imigrant. There are also characterized terms like Resident Alien and runaway. The second chapter of this study deals with two large institutions that operate in the city of Pardubice and its region. One of the institutions is the Foreigner Support and integration Center Pardubice and the other is Most pro o.p.s. In third charter we focuse on the term of education. There is given a definition of interests education. There are also different forms of interests education and workers in this field. It also describles the term integration where it also fosuses and compares our neighbour country Germany. At the end there are described social cultural courses that are available at the Foreigner Support and Integration Center in Pardubice. The research of this work gives the characteristics of research in the field, sets the goals and based on the part reseärch establishes research problem. The practical part deals with metodology research and includes a description of the qualitativ research and a case study which then used to realization of research. Last but not least, the practical part are gives us a research a collection of data and the out come of the research it´s self. It ends by interpretation of the data and a final evaluation in result of a final conclusion. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33342 cze
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.defence Studentka prezentovala svou závěrečnou práci, její cíle a závěry a reagovala na dotazy z posudků. cze
dc.identifier.stag 27145 cze
dc.date.embargo 2015-06-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account