Pojetí vztahu člověka a zvířete v Porfyriově díle De abstinentia

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rokyta, Jan
dc.contributor.author Mükschová, Sára
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:54:49Z
dc.date.available 2021-07-07T07:54:49Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-03-31
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77829
dc.description.abstract Bakalářská práce se bude věnovat pojetí vztahu mezi člověkem a zvířetem v rámci Porfyriova díla De abstinentia. Práce se bude vztahovat na rozbor textu, sociální a historické okolnosti budou zmíněny jen okrajově, bude se jednat především o zdůraznění Porfyriova uvažování. V rámci tohoto dokazování bude zmíněna otázka racionality u zvířat, Porfyriovo přisouzení určitého stupně racionality zvířatům. Odlišení od čistě instinktivního modelu chápání zvířete. Dále bude rozpracována schopnost komunikace. Porfyrios přisuzuje zvířatům i určitou schopnost komunikace, a to i s lidmi. Na závěr bude rozebrána Otázka soucitu a spravedlnosti u zvířat. Porfyriovo překročení chápání rozdílu mezi krutostí zvířete a na druhé straně soucitem člověka. Cílem je vyzdvižení výjimečnosti Porfyriova myšlení o zvířatech. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject zdržení se cze
dc.subject zvířata cze
dc.subject maso zvířat cze
dc.subject zabíjení zvířat cze
dc.subject racionalita cze
dc.subject spravedlnost cze
dc.subject vnímání cze
dc.subject člověk cze
dc.subject abstinence eng
dc.subject animals eng
dc.subject animal flesh eng
dc.subject killing animals eng
dc.subject rationality eng
dc.subject justice eng
dc.subject perception eng
dc.subject human eng
dc.title Pojetí vztahu člověka a zvířete v Porfyriově díle De abstinentia cze
dc.title.alternative The concept of the relationship between human and animal in Porphyry's work De abstinentia eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Beran, Ondřej
dc.date.accepted 2021-06-14
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis will focus on the concept of the relationship between man and animal in the framework of Porphyry's work De abstinentia. The work will relate to the analysis of the text, social and historical circumstances will be mentioned only marginally, it will be primarily an emphasis on Porphyry's thinking. As part of this proof, the question of rationality in animals will be mentioned, Porphyry's attribution of a certain degree of rationality to animals. Differentiation from a purely instinctive model of understanding an animal. Furthermore, the ability to communicate will be developed. Porphyrios also attributes a certain ability to communicate to animals, even with humans. Finally, the issue of compassion and justice in animals will be discussed. Porphyry's transcendence of understanding the difference between animal cruelty and, on the other hand, human compassion. The aim is to highlight the uniqueness of Porphyry's thinking about animals. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence Obhajoba proběhla standardně, studentka představila svoji práci a zodpověděla otázky oponenta a členů komise. cze
dc.identifier.stag 39987
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account