Kronika jako doklad doby, archiválie a informační zdroj. (Na příkladu Náchoda)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macková, Marie cze
dc.contributor.author Smrčina, Michal
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:37:59Z
dc.date.available 2015-09-27T10:37:59Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61476
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je představení pamětních knih města Náchoda. První část práce se touto problematikou zaobírá na obecné úrovni a klade důraz na legislativu, vývoj podoby kronik a metodiku jejich vedení. Následující část již pracuje se samotnými prameny, které reprezentují kroniky města Náchoda. Tato část je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola zachycuje obecné náležitosti kronik a jejich podobu. Další část je zaměřena na osoby kronikářů, jsou zde popsány jak okolnosti jejich zvolení na tuto pozici, tak i informace osobního charakteru. Poslední dvě stati mají zhodnotit kvalitu, obsah a další náležitosti náchodských kronik s ohledem na jejich následné využití. cze
dc.format 68 s. cze
dc.format.extent 1858045 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject chronicles of municipalities eng
dc.subject chronicle eng
dc.subject chroniclers eng
dc.subject chronicle writing eng
dc.subject Náchod eng
dc.subject legislative of chronicles eng
dc.subject methodology of chronicle administration eng
dc.subject chronicles usage eng
dc.subject obecní kroniky cze
dc.subject pamětní knihy cze
dc.subject kronikáři cze
dc.subject kronikářství cze
dc.subject legislativa kronik cze
dc.subject metodika vedení kronik cze
dc.subject využití kronik cze
dc.title Kronika jako doklad doby, archiválie a informační zdroj. (Na příkladu Náchoda) cze
dc.title.alternative Chronicle as a period evidence, archival document and information source. (Nachod example) eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Krejčová Zavadilová, Gabriela cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The object of the thesis is the introduction with chronicles of Náchod city. The first part deals with the issue on general level and puts the emphasis on legislative of chronicles, development of chronicles shape and methodology of their administration. The following part deals with a source itself represented by chronicles of Náchod town. This part is divided into four chapters. The first chapter introduces readers with general chronicle essentials and their shape.Another part is focused on personality of chroniclers, at the same time it describes circumstances of their appointment for this particular position and information of personal character. The last parts aim to consider and evaluate quality, content and other essentials of Náchod chronicles regarding their subsequent usage. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33288 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení tématu bakalářské práce - cíl, metody, literatura a prameny.2. Seznámení komise s posudky vedoucího práce a oponenta.3. Rekace uchazeče na podněty obsažené v posudcích.4. Závěrečná debata. cze
dc.identifier.stag 26763 cze
dc.date.embargo 2015-03-31 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account