Koncepční studie elektrifikace tratí v oblasti severovýchodních Čech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Jaroslav
dc.contributor.author Kulich, Lukáš
dc.date.accessioned 2022-03-14T08:41:51Z
dc.date.available 2022-03-14T08:41:51Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2021-08-23
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78878
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá návrhem rozmístění a dimenzováním trakčních napájecích stanic 25 kV a 50 Hz konvenční koncepce v oblasti severních Čech v kontextu s provozním zatížením tratí a s energetickou infrastrukturou. Porovnává se zde provedení napájení tratí napájecími stanicemi klasické koncepce s provedením v, němž dojde k použití kombinace klasických napájecích stanic se stanicemi měničovými. Dále je zde vyhodnoceno chování napájecích stanic během zkratu na vedení a to, jak v případě nasazení jedné napájecí stanice, tak jejich kombinace vzhledem k závislosti na vzdálenosti zkratu od napájecí stanice. Závěr této práce porovnává výsledky obou konceptů. cze
dc.format 65 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject trakční napájecí stanice cze
dc.subject soustava 25 kV AC 50 Hz cze
dc.subject zkrat cze
dc.subject traction power station eng
dc.subject 25 kV AC 50 Hz system eng
dc.subject short circuit eng
dc.title Koncepční studie elektrifikace tratí v oblasti severovýchodních Čech cze
dc.title.alternative Electrification conceptual study of railway lines in nordeastern Bohemia eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Musálek, Lubomír
dc.date.accepted 2022-02-08
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the design of the layout and dimensioning of traction power stations 25 kV and 50 Hz of the conventional concept in the area of northern Bohemia in the context of the operational load of the lines and with the energy infrastructure. Here, the design of the supply of lines by power supply stations of the classical concept is compared with the design in which a combination of conventional power supply stations with converter stations is used. Furthermore, the behavior of power supply stations during a short circuit on the line is evaluated here, both in the case of deployment of one power supply station and their combination with respect to the dependence on the distance of the short circuit from the power supply station. The conclusion of this work compares the results of both concepts. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval zkušební komisi výsledky a závěry své diplomocé práce. Po prezentaci odpověděl na otázky vedoucího práce i oponenta. Dále odpověděl na dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 42162
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account