Sgrafito 50. let 20. století: Mapování výskytu, stavu, autorství a okolností realizací sorelových sgrafit

Show simple item record

dc.contributor.author Říhová, Vladislava cze
dc.contributor.author Machačko, Luboš cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T12:45:03Z
dc.date.available 2020-03-19T12:45:03Z
dc.date.issued 2018 cze
dc.identifier.issn 1212-1487 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74860
dc.description.abstract Použití techniky sgrafita v architektuře socialistického realismu je považováno za výsledek inspirace tvůrců českými renesančními památkami. Jistě i tato linie hrála při komponování fasád s důrazem na „národní tradici“ svou roli, samotné sgrafito však není v této době na evropských fasádách žádnou výjimkou. Najdeme také řadu zahraničních realizací, v nichž se v první polovině 50. let uplatnilo jako široce využívaná monumentální technika a nejednalo se vždy jen o bratrské socialistické státy pod sovětskou kulturní nadvládou. Sgrafita konce 40. a průběhu 50. let nacházíme například v západním Německu, Nizozemí nebo ve Vídni. Nejen domácí, ale i zahraniční soubory památek generují aktuální zájem o sgrafito jako restaurátorský problém. Dobrým příkladem mohou být sgrafita, která vznikla pro řadu fasád nově rekonstruovaných domů centra Gdaňsku (Polsko), zničeného druhou světovou válkou. Tato díla jsou dnes chráněna jako příklady tvorby umělců i jako doklad propagandy reálného socialismu. Jejich výzkumu se s ohledem na technologie a možnosti konzervace věnuje pozornost i v mezinárodním měřítku. České prostředí tak důrazem na výzkum poválečného umění zcela souzní se současnými evropskými trendy, je však specifické užívanými materiály, neboť zahraniční sgrafita byla prováděna především v tvrdé cementové omítce a tradiční technika vápenných omítek zůstává vyhrazena socialistickému Československu. Plošný výzkum poválečného sgrafita na území České republiky si klade ambici alespoň částečně nahradit scházející odbornou literaturu, která by se tímto problémem zabývala. Vzhledem k historické a umělecko¬ řemeslné hodnotě děl a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jsou též součástí památkově chráněných objektů, považujeme sorelová sgrafita za svébytnou výtvarnou disciplínu, která je hodna důslednější péče a zachování, i přes to, že vznikala za podmínek, kdy se z architektury stal nástroj ideologické propagandy totalitní moci stalinistického režimu. cze
dc.format p. 51–64 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Průzkumy památek, volume 25, issue: 2 cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject sorelové sgrafito cze
dc.subject socialistický realismus cze
dc.subject fasády cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject social realism sgraffiti eng
dc.subject social realism eng
dc.subject facades eng
dc.subject restoration eng
dc.title Sgrafito 50. let 20. století: Mapování výskytu, stavu, autorství a okolností realizací sorelových sgrafit cze
dc.title.alternative Sgraffiti of the 1950s:Mapping the occurrence, condition, attribution, and circumstances of socialist realism sgraffiti eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Using the sgraffiti technique in social realism architecture is understood as the consequence of the inspiration of creators by Czech Renaissance monuments. Although this course played an important role in the composition of facades highlighting the national tradition, the occurrence of sgraffiti on European facades was quite abundant. Blanket research of post‑war sgraffiti in the Czech lands seeks to at least partly compensate the missing professional literature that would pursue this issue. With respect to the historical and handicraft value of the artwork, and taking account of the fact that they are part of national heritage buildings, the socialist realism sgraffiti in our view is a distinctive art discipline that deserves more attentive care and conservation despite the fact that the works were created under special circumstances when architecture was a tool of ideological propaganda of the Stalinist totalitarian regime. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.project.ID DG16P02B030/České umění 50. - 80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování. cze
dc.identifier.obd 39882534 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account