SYSTÉMOVÁ IMPLEMENTÁCIA TSI PRE DRÁHOVÉ VOZIDLÁ

Show simple item record

dc.contributor.author Magdechová, Katarína
dc.date.accessioned 2020-02-05T10:03:57Z
dc.date.available 2020-02-05T10:03:57Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-10-10
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74579
dc.description.abstract Dizertačná práca sa zaoberá analýzou súčasného stavu poznania v oblasti schvaľovania typov dráhových vozidiel v Slovenskej republike i v zahraničí. Taktiež analyzuje odporúčanie Komisie č. 2014/897/EÚ z 05. decembra 2014 o záležitostiach súvisiacich s uvedením do prevádzky a používaním štrukturálnych subsystémov a vozidiel podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES a 2004/49/ES, ktoré by malo byť návodom riešenia predmetnej problematiky. Taktiež bude potrebné brať do úvahy už aj vydanú novú smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii, a smernicu EP a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája o bezpečnosti železníc. Cieľom je zabezpečenie uplatniteľnosti interoperability (nových smerníc, nariadení, rozhodnutí, odporúčaní, a pod.) a vytvorenie metodiky schvaľovania resp. SW modelu povoľovania typov dráhových vozidiel s uplatňovaním európskej legislatívy ako pomôcky pre urýchlenie celého procesu. Ďalej sú analyzované vedecké metódy, ktoré boli v práci použité na dosiahnutie stanovených cieľov. cze
dc.language.iso xx
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Jednotný európsky železničný priestor cze
dc.subject interoperabilita cze
dc.subject metodika schvaľovania typov dráhových vozidiel cze
dc.subject softwérový model cze
dc.subject schvaľovanie typov dráhových vozidiel cze
dc.subject TSI cze
dc.subject Single European Area eng
dc.subject interoperability eng
dc.subject methodology of authorisation type of vehicles eng
dc.subject software model eng
dc.subject authorisation type of vehicles eng
dc.subject TSI eng
dc.title SYSTÉMOVÁ IMPLEMENTÁCIA TSI PRE DRÁHOVÉ VOZIDLÁ cze
dc.title.alternative IMPLEMENTATION SYSTEM OF TSI FOR THE ROLLING STOCKS eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Gašparik, Jozef
dc.contributor.referee Márton, Peter
dc.contributor.referee Šrámek, Přemysl
dc.date.accepted 2019-11-29
dc.description.abstract-translated A dissertation thesis deals with the analysis of existing situation on authorisation type of vehicles in Slovak Republic and foreign countries. It is concerned with the Commission Recommedation 2014/897/EU of 5 December 2014 on matters related to the placing in service and use of structural subsystems and vehicles under Directives 2008/57/EC and 2004/49/EC of the European Parliament and of Council which should be application guide for this area. Also it is necessary to respect new Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the interoperability of the rail system within the European Union and Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on railway safety. A main goal of dissertation thesis is to ensure the interoperability (new directives, regulations, decisions, recommendations) and to create the methodology of authorisation type of vehicles especially SW model as a tool with using the EU legislation for speeding up the whole process. It contains the analysis of scientific methods which were used for the assurance of the main goals. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Technologie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Technika a technologie v dopravě a spojích cze
dc.identifier.stag 39540
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account