Filosofický a theologický přínos Josefa Pospíšila (1845-1926)

Show simple item record

dc.contributor.author Zeman, Vladimír
dc.date.accessioned 2020-02-05T09:34:53Z
dc.date.available 2020-02-05T09:34:53Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-08-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/74556
dc.description.abstract Tato disertační práce pojednává o díle moravského novotomisty Josefa Pospíšila (1845-1926) s ohledem na jeho přínos ve filosofii a theologii. Analýza je provedena sondou do tří velkých témat v jeho díle, která Pospíšil řeší značně odlišně od Tomáše Akvinského a klasické tomistické tradice. Prvním tématem je pojetí nekonečna a rozdělení typů nekonečnosti. Kromě uchopení nekonečnosti u Aristotela a Tomáše Akvinského je zkoumána nekonečnost v díle Franze Eggera a Alberta Stöckla, ze kterých Pospíšil bezprostředně vychází. Dále je provedeno posouzení Pospíšilova pojetí nekonečnosti a jeho theologické důsledky. Druhé téma je vztah Božího spolupůsobení a lidské svobody. Pospíšil se v duchu molinistické tradice staví do řad odpůrců fyzické premoce. Proto je rovněž kriticky srovnána fyzická premoce v podobě zastávané klasickým tomismem s jejím pojetím u Pospíšila. Rovněž je provedena kritika Pospíšilovy argumentace. Třetím tématem je otázka možnosti existence věčného stvořeného světa. Proti kladné odpovědi Tomáše Akvinského je představeno a analyzováno záporné stanovisko Pospíšila, které je důsledkem jeho pojetí nekonečnosti. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject filosofie cze
dc.subject theologie cze
dc.subject novotomismus cze
dc.subject brněnský alumnát cze
dc.subject nekonečno cze
dc.subject svoboda cze
dc.subject fyzická premoce cze
dc.subject stvoření cze
dc.subject věčnost cze
dc.subject philosophy eng
dc.subject theology eng
dc.subject neo-thomism eng
dc.subject preist seminary of Brno eng
dc.subject infinity eng
dc.subject freedom eng
dc.subject physical premotion eng
dc.subject creation eng
dc.subject eternity eng
dc.title Filosofický a theologický přínos Josefa Pospíšila (1845-1926) cze
dc.title.alternative Philosophical and Theological Contribution eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Dvořák, Petr
dc.contributor.referee Lášek, Jan Blahoslav
dc.date.accepted 2019-12-11
dc.description.abstract-translated This dissertation deals with the work of the Moravian Neo-Thomist Josef Pospíšil (1845-1926) with regard to his contribution to philosophy and theology. The analysis is conducted by research of three major issues in his work, which Pospíšil solves considerably differently than Thomas Aquinas and the classical Thomist tradition. The first issue is the concept of infinity and the division of types of infinity. In addition to the understanding of infinity in Aristotle and Thomas Aquinas, the infinity is explored in the works of Franz Egger and Albert Stöckl, from whom Pospíšil comes forth. Then the Pospíšil's conception of infinity and its theological consequences are reviewed. The second issue is the relation between God's interaction and human freedom. In the spirit of the Molinist tradition, Pospíšil ranks among the opponents of physical premotion. That is why the physical premotion in classical Thomism and its conception in Pospíšil's works is also critically compared. There is also a critique of consistence of Pospíšil's argumentation. The third issue is the question of the possibility of the existence of the eternal created world. A negative opinion of Pospíšil, which is a consequence of his conception of infinity, is presented and analyzed against the positive answer of Thomas Aquinas. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D40272
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence Vladimír Zeman představil komisi svou dizertační práci. Pohovořil o dějinách pojmu nekonečna a zvláště se věnoval koncepci nekonečna u Josefa Pospíšila (nekonečno potenciální a aktuální, nekonečno v matematickém a metafyzikálním smyslu aj.). Poté zhodnotil theologický a filosofický přínost J. Pospíšila. Po přečtení dvou oponentských posudků se rozvinuzla debta vycházející z podnětů od oponentů. Otázky: Vl. Zeman se vyjádřil k oponentským posudkům, zejména k jejich kritickým výtkám, které se týkaly jak problému struktury práce, tak i především historiografickým souvislostem. V souvislosti s posudkem doc. Dvořáka hovořil o premoci, kterou vysvětlil jako vnitřní sílu, jež působí na pasivní indiferenci lidské vůle. Z tomistického pohledu tak premoci Zeman vysvětlil jako vnitřní působení. Naopak vnější působení by viděl Zeman jako napadení tomistické pozice. Doc. Dvořák vysvětlil, že vnějším působením se myslí působení Boží vůle. Zdroj tedy není v člověku ale v Bohu. Rozprava se dále týkala názvu díla. Zeman obhájil tvrzení, že chce rozlišit theologii a filosofii Pospíšila, ale nechce tato dvě hlediska stavět proti sobě. Doc. Dvořák poukázal na to, že název disertační práce vzbuzuje rozsáhlejší očekávání než představují tři identifikované otázky, které zpracovává v disertaci. Závěrečná část diskuse se týkala vlivu Pospíšilova myšlení na pozdější theologii a filosofii. cze
dc.identifier.stag 38899
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account