Theoretical proposal of the engine for hale unmanned aerial vehicles

Show simple item record

dc.contributor.author Michálek, Tomáš cze
dc.contributor.author Novák, Martin cze
dc.contributor.author Absolon, Stanislav cze
dc.contributor.author Hůlek, David cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:53:35Z
dc.date.available 2019-05-22T08:53:35Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.issn 1822-296X eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72925
dc.description.abstract The turn of the first and second millennium brought development of many technologies. One of these technologies are unmanned aerial vehicles. Success in armies meant an expansion into the civil sector. Requirements for rapid installation into an armament and costs as low as possible meant the usage of current aircraft engines without any further modifications. Especially in an effort to achieve maximal altitude of the vehicle the engine without the modification could be a cause of unsuccessful effort of exploitation of vehicle´s options. Simple analyses of the vehicles and their current propulsion systems were found significant elements of their interconnections. Then the currently appropriate propulsion systems were assigned with a choice justification and its possible alternatives, hazards, various advantages and so on. Then a type of the engine which has not been fully utilized on these vehicles yet was theoretically designed. The point that this engine has not been fully utilized on these vehicles is precisely why it could bring new benefits to this area. It could even outweigh the advantages of the engines currently used on these vehicles and potentially replace some of them. This part of the theoretical engine design is the subject of this article. eng
dc.format p. 811-815 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Kaunas University of Technology eng
dc.relation.ispartof Transport Means : proceedings of the international scientific conference eng
dc.rights open access eng
dc.subject UAS eng
dc.subject UAV eng
dc.subject HALE UAV eng
dc.subject unnamed vehicles with high ceiling eng
dc.subject propulsion systems eng
dc.subject aircraft engines eng
dc.subject UAS UAV LETOUN HALE cze
dc.subject nepojmenovaná vozidla s vysokým stropem cze
dc.subject pohonné systémy cze
dc.subject letecké motory cze
dc.title Theoretical proposal of the engine for hale unmanned aerial vehicles eng
dc.title.alternative Teoretický návrh motoru pro bezpilotní letadlová vozidla cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Na přelomu prvního a druhého tisíciletí došlo k rozvoji mnoha technologií. Jednou z těchto technologií jsou bezpilotní letecké vozy. Úspěch v armádách znamenal rozšíření do civilního sektoru. Požadavky na rychlou instalaci do výzbroje a co nejnižší náklady znamenaly použití stávajících leteckých motorů bez dalších úprav. Zvláště ve snaze dosáhnout maximální nadmořské výšky vozidla může být motor bez modifikace příčinou neúspěšného úsilí o využití možností vozidla. Jednoduché analýzy vozidel a jejich současných pohonných systémů byly nalezeny jako významné prvky jejich propojení. Poté byly v současnosti propojené pohonné systémy přiděleny oprávněním volby a možnými alternativami, nebezpečím, různými výhodami a podobně. Druhý typ motoru, který nebyl plně využíván na těchto vozidlech, byl teoreticky navržen. Bod, že tento motor nebyl plně využíván na těchto vozidlech, je přesně důvodem, proč by to mohlo přinést nové výhody v této oblasti. Mohl by dokonce převážit výhody motorů používaných v současnosti na těchto vozidlech a některé z nich může nahradit. Tato část teoretického návrhu motoru je předmětem tohoto článku. cze
dc.event 22nd international scientific conference TRANSPORT MEANS 2018 (03.10.2018 - 05.10.2018, Trakai) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85055576112
dc.identifier.obd 39882343 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account