Čištění povrchově neupravené sádry laserem

Show simple item record

dc.contributor.author Ďoubal, Jakub cze
dc.contributor.author Lesniaková, Petra cze
dc.contributor.author Mrověc, Pavel cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:17:48Z
dc.date.available 2019-05-22T08:17:48Z
dc.date.issued 2018 cze
dc.identifier.issn 1805-0050 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72618
dc.description.abstract Příspěvek se zaměřuje na problematiku čištění povrchově neupravených sádrových odlitků laserem. V teoretické rovině zde jsou kompilovány výhody i možné nedostatky odstraňování nečistot pomocí laserů. Článek představuje publikované předpoklady i zkušenosti z praxe související s negativní změnou povrchu materiálů čištěných laserem a zejména výsledky experimentálních zkoušek čištění provedených na uměle znečištěné sádře. V rámci experimentu byly připravené sádrové pláty pokryty vrstvami černých pigmentů, železité, sazové a uhlové černi, které svými vlastnostmi vhodně imitovaly prachové depozity. K čištění byly použity dva Ng:yAG lasery, eOS 1000 SRF a Qs laser Thunder Art, při různých podmínkách nastavení, zahrnujících rozdílné vlnové délky a různé energetické hustoty. Vyhodnocení bylo provedeno vizuálně a mikroskopicky – stereoskopickou, optickou a skenovací elektronovou mikroskopií s prvkovou mikroanalýzou. Na základě provedených testů a průzkumů byly zjištěny podmínky vhodného použití a nastavení laserů k čištění reálných sádrových objektů. Zároveň výzkum poukázal na nežádoucí změny, které mohou po laserové ablaci povrchu sádry nastat. cze
dc.format p. 51-57 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Fórum pro konzervátory-restaurátory, volume 2018, issue: podzim cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject čištění cze
dc.subject sádra cze
dc.subject laser cze
dc.subject cleaning eng
dc.subject gypsum plaster eng
dc.subject laser eng
dc.title Čištění povrchově neupravené sádry laserem cze
dc.title.alternative Cleaning of Non-treated Gypsum Plaster by Laser eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The article summarizes the current knowledge and possibilities of laser cleaning of plaster casts. Advantages and possible drawbacks of removing impurities by lasers are listed on the theoretical level here. The paper presents the published assumptions and experience from the practice related to the negative change of the laser-treated material surfaces, and in particular the results of the experimental cleaning tests carried out on artificially contaminated plaster. It is particularly focused on the laser cleaning of non-treated gypsum plaster covered with deposits. This experimental study deals with the effects of laser cleaning on the gypsum plaster plates covered with artificial dirt which was simulated by carbon and iron black pigments. Within the experiment, two Nd:yAG lasers, an eOS 1000 SFR and a Qs laser Thunder Art were used in various operating conditions. The changes after laser irradiation were evaluated by visual observation and by stereoscopic, optical and electron microscopy with energy-dispersive microanalyses (SeM-eDX). Based on the cleaning tests it was possible to set suitable conditions for laser cleaning on real plaster items. Presented research also points out undesirable effects that may occur after laser ablation of gypsum plaster surfaces. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published cze
dc.project.ID DG16P02B052/STOPY TVORBY - Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století - Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry cze
dc.identifier.obd 39881154 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account