Cost Management in Logistics of Warehousing: The Use of Activity-Based Costing in the Logistics Service Provider

Show simple item record

dc.contributor.author Kučera, Tomáš cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T07:46:01Z
dc.date.available 2019-05-22T07:46:01Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.isbn 978-86-916153-4-5 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72344
dc.description.abstract The activity-based costing method is considered as a universal management tool that applies to flow mapping and cost behaviour. The basic idea of activity-based costing is to find the true causal link between cost and performance and to display these facts in the calculation system so that the outputs are as close as possible to the reality. This method defines the structure of business processes and activities. Activity-based costing primarily focuses on improving the assignment of overhead costs, which are often allocated on a direct cost basis or direct worked hours. This method was imported to address the problems encountered by logistics service providers. The aim of this article is to use activity-based costing as a management method in a logistics service provider with regard to the cost management. The article is based on research of the world literature especially Web of Science database and Scopus database, in-depth interviews with managers that is the method of the qualitative research and an analysis of internal data of the logistics service provider. The basic advantages of qualitative research are the detailed description and insight into the study of the issue, in addition it responds well to local situations and conditions and can search for local causal connections. The article shows the possibility of using activity-based costing to better calculate the logistics costs of warehousing in a selected logistics service provider. eng
dc.format p. 449-453 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Scientific Research Center Ltd. eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the Fourth International Conference on Traffic and Transport Engineering eng
dc.rights open access eng
dc.subject activity-based costing eng
dc.subject logistics costs eng
dc.subject logistics service provider eng
dc.subject cost calculation eng
dc.subject warehousing eng
dc.subject activity-based costing cze
dc.subject logistické náklady cze
dc.subject poskytovatel logistických služeb cze
dc.subject kalkulace logistických nákladů cze
dc.subject skladování cze
dc.title Cost Management in Logistics of Warehousing: The Use of Activity-Based Costing in the Logistics Service Provider eng
dc.title.alternative Řízení nákladů ve skladové logistice: aplikace metody activity-based costing u poskytovatele logistických služeb cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Metoda activity-based costing je považována za univerzální nástroj pro správu, která se vztahuje na mapování toku a chování nákladů. Základní myšlenkou kalkulace activity-based costing je nalezení skutečné příčinné souvislosti mezi náklady a výkony a zobrazení těchto skutečností v kalkulačním systému tak, aby výstupy byly co nejblíže realitě. Tato metoda definuje strukturu logistických procesů a činností. Metoda activity-based costing se primárně zaměřuje na zlepšení přidělování režijních nákladů, které jsou často přidělovány na základě přímých nákladů nebo přímých odpracovaných hodin práce. Tato metoda byla importována k řešení problémů, s nimiž se setkávají poskytovatelé logistických služeb. Cílem tohoto článku je využití metody activity-based costing jako metody řízení nákladů u poskytovatele logistických služeb. Článek je založen na výzkumu světové literatury, zejména databáze Web of Science a databáze Scopus, hloubkových rozhovorech s manažery, což je metoda kvalitativního výzkumu a analýza interních dat poskytovatele logistických služeb. Základními přednostmi kvalitativního výzkumu je podrobný popis a vhled do studie problému, navíc reaguje dobře na místní situace a podmínky a může hledat místní příčinné souvislosti. Článek ukazuje možnost využití metody activity-based costing pro lepší výpočet logistických nákladů skladování u vybraného poskytovatele logistických služeb. cze
dc.event International Conference on Traffic and Transport Engineering 2018 (ICTTE) (28.09.2018 - 28.09.2018, Bělehrad) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.obd 39881099 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account