Stanovení životnosti mostů v Pardubickém kraji na základě dat z hlavních mostních prohlídek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vnenk, Petr
dc.contributor.author Chocholouš, Dušan
dc.date.accessioned 2019-04-08T12:40:18Z
dc.date.available 2019-04-08T12:40:18Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-01-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72189
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá analýzou dat z hlavních mostních prohlídek a konkrétně stanovováním životnosti mostů do omezení použitelnosti. V úvodní fázi práce byla nejdříve představena problematika hlavních mostních prohlídek na pozemních komunikacích. Dále byl sestaven statisticky reprezentativní vzorek mostů v Pardubickém kraji, z kterého vzešly mosty, kde se musely provést nové hlavní mostní prohlídky podle platných norem a předpisů v České republice. Následně se analyzovala data získaná z těchto mostních prohlídek, definovala se hranice do omezení použitelnosti a na základě nich se sestavily lineární regresní křivky životnosti mostů. Závěrem byla ze sestaveného souboru dat a křivek stanovena životnost do omezení použitelnosti nosné konstrukce a spodní stavby mostu. cze
dc.format 76 s. + příl.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject mosty cze
dc.subject životnost cze
dc.subject prohlídka cze
dc.subject použitelnost cze
dc.subject analýza cze
dc.subject bridges eng
dc.subject life time eng
dc.subject inspection eng
dc.subject usability eng
dc.subject analysis eng
dc.title Stanovení životnosti mostů v Pardubickém kraji na základě dat z hlavních mostních prohlídek cze
dc.title.alternative Determination of the life of bridges in the Pardubický region based on data from the main bridge inspections. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Dobrovolný, Jan
dc.date.accepted 2019-02-12
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the analysis of the data from the main bridge inspections and specifically with the determination of the life of the bridges to the limitation of usability. In the introductory phase of the thesis, the main issues of the main bridge inspections on the roads were presented. Furthermore, a statistically representative sample of bridges in the Pardubický Region was constructed, from which bridges were built, where new main bridge inspections had to be carried out according to valid standards and regulations in the Czech Republic. Subsequently, the data obtained from these bridge searches were analyzed, the boundaries were defined in the usability limitation and based on them the linear regression curves of the life of the bridges. In conclusion, the lifetime of the assembled data set and curves was determined to limit the usability of the supporting structure and the bottom structure of the bridge. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D40072
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a připomínky oponenta diplomové práce (uvedeny v posudcích práce). V diskusi o diplomové práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 34912
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account