Využití fotovoltaických článků k napájení železničních vozidel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Jaroslav
dc.contributor.author Hromádko, Daniel
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:36Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:36Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68727
dc.description.abstract Diplomová práce "Využití fotovoltaických článků k napájení železničních vozidel" se zabývá přidáním vhodných fotovoltaických panelů na střechu dvouzdrojové elektrické jednotky s hybridním pohonem. Nejprve popisuji typy dvouzdrojových jednotek, poté se zmiňuji o vlastnostech slunečního záření. Následně uvádím výčet základních typů solárních panelů a princip jejich činnosti. V dalších kapitolách uvádím průběhy spotřeby jednotky na konkrétních tratích, obvodové zapojení panelů, teoretické výpočty generované energie a porovnávám je s naměřenými údaji. V závěru hodnotím dosažené poznatky. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject fotovoltaika cze
dc.subject fotovoltaické panely cze
dc.subject fotovoltaické články cze
dc.subject elektrické jednotky cze
dc.subject sluneční záření cze
dc.subject energie cze
dc.subject výkon cze
dc.subject photovoltaics eng
dc.subject photovoltaics panels eng
dc.subject photovoltaics cells eng
dc.subject electric multiple units eng
dc.subject sunlight eng
dc.subject energy eng
dc.subject power eng
dc.title Využití fotovoltaických článků k napájení železničních vozidel cze
dc.title.alternative Application of photovoltaic cells for powering railway vehicles eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2017-06-13
dc.description.abstract-translated The diploma thesis "Application of photovoltaic cells for powering railway vehicles" deals with the addition of suitable photovoltaic panels to the roof of a two-source electric unit with hybrid drive. First, I describe types of two-source units, then I mention the properties of solar radiation. Then I list the basic types of solar panels and the principle of their operation. In the following chapters I present the course of consumption of the unit on specific lines, circuit connection of panels, theoretical calculations of generated energy and compare it with the measured data. In conclusion, I evaluate the findings. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36010
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy oponenta diplomové práce. Následně zodpověděl dotazy členů komise k diplomové práci. cze
dc.identifier.stag 32433
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account