Mezi nebem a zemí aneb Příběh Jennie Šimkové

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pató, Marta
dc.contributor.author Veselá, Markéta
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:48:32Z
dc.date.available 2017-06-22T06:48:32Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-11-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68589
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je osobnost a působení kazatelky, misionářky a literátky Jennie Šimkové. Ta se počátkem dvacátého století narodila v Chicagu, kde prožila velmi živelné náboženské období probuzeneckého hnutí, letniční hnutí. Zaměříme se na historii letničního hnutí v americkém a československém prostředí. Dále na vytvoření specifického genia loci v prostředí malé československé vesnice. Hlavní náplní práce je analýza její literární pozůstalosti, která se skládá z autorské, náboženské a překladové tvorby. Výchozí metodou bude především práce s primárními prameny, které jsou dosud neuspořádané. Součástí práce bude utřídění autorčiny tvorby a její soupis. Literární pozůstalost bude analyzována z několika různých aspektů. Podstatou bude zhodnotit význam jejího díla z hlediska literárního, historického, náboženského, ale i společenského. Taktéž se práce zaměří na její autorčinu osobnost a její následnou recepci. cze
dc.format 150 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Jennie Šimková cze
dc.subject letniční hnutí cze
dc.subject genius loci cze
dc.subject zázračná uzdravení cze
dc.subject literární tvorba cze
dc.subject percepce cze
dc.subject Jennie Šimková eng
dc.subject pentecostalism eng
dc.subject genius loci eng
dc.subject miraculous healings eng
dc.subject literary creation eng
dc.subject perception eng
dc.title Mezi nebem a zemí aneb Příběh Jennie Šimkové cze
dc.title.alternative Between Heaven and Earth: The Story of Jennie Šimková eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Téra, Michal
dc.date.accepted 2017-05-30
dc.description.abstract-translated The point of the diploma thesis is the personality and influencing of a preacher, missionary and writer Jennie Šimková. She was born in the early 20th century in Chicago where she passed a very unrestrained religious era of awakening movement, Pentecoste movement. We will focus on history of Pentecoste movement in American and Czechoslovakian setting and also on creation of specific genius loci in a small Czechoslovakian village. The main objective of the thesis is analysis of her literary heritage that is composed of author, religious and translation creation. Initial method of the thesis is mainly work with primary sources that has not been arranged till now. Classification and register of author's creation is part of the thesis. The literary heritage if analysed in several different aspects. The aim is to evaluate the importance of her work in literary, historical, religious and social point. The thesis also focuses on author's personality and her subsequent reception. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Dějiny literární kultury cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36152
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Přestavení diplomové práce: cíle, hypotézy, metody, prameny a literatura. 2. Seznámení s posudky vedoucí a oponentem diplomové práce - podněty a výhrady. 3. Reakce uchazečky na podněty obsažené v posudcích. 4. Závěrečná debata. cze
dc.identifier.stag 26891
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account