Mobilní měřící pracoviště pro monitoring pokrytí vybraných radiových signálů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pidanič, Jan
dc.contributor.author Valenta, Vojtěch
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:37Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:37Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68068
dc.description.abstract Práce je zaměřena na problematiku měření pokrytí radiových signálů a s tím i spojenou problematikou šíření radiového signálu. V teoretické části je zmíněn úvod do elektromagnetismu a digitálního zpracování signálů. Dále je pak rozebrána problematika softwarově definovaného rádia, přehled dostupných řešení, radiového monitoringu a určování polohy pomocí systému GPS. V praktické části je popsán vývoj aplikace v prostředí MATLAB, určené pro měření pokrytí s využitím SDR přijímače RTL-SDR a GPS přijímače Gmouse VK-162, a následné reprezentace naměřených dat. Na závěr práce jsou uvedena ukázková měření pokrytí vybraných radiových služeb, se zhodnocením jednotlivých měření. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject softwarově definované rádio cze
dc.subject měření pokrytí cze
dc.subject RTL-SDR cze
dc.subject Gmouse VK-162 cze
dc.subject MATLAB cze
dc.subject software defined radio eng
dc.subject signal coverage measurement eng
dc.subject RTL-SDR eng
dc.subject Gmouse VK-162 eng
dc.subject MATLAB eng
dc.title Mobilní měřící pracoviště pro monitoring pokrytí vybraných radiových signálů cze
dc.title.alternative The development of mobile workplace for monitoring of the selected radio signals eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated The work is focused on the measurement of radio signal coverage and related issues of radio signal propagation. The introduction to electromagnetism and digital signal processing is mentioned in the theoretical part. Next, the issue of software-defined radio is presented along with an overview of available solutions. Radio monitoring and positioning with a GPS system are also analyzed. In the practical part, the development of an application in the MATLAB environment, intended for coverage measurement and representation of measured data, is described. At the end of the thesis, examples of coverage measurements of selected radio services, are shown, with evaluation of individual measurements. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D36211
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Bakalářská práce byla vypracována na velmi dobré úrovni. Práce je členěna do 4 kapitol, které na sebe logicky navazují. Stanovené cíle práce byly odpovídajícím způsobem splněny. Stylistická i grafická úroveň je na výjimečné úrovni. Student pracoval velice samostatně, aktivně hledal řešení vzniklých problémů. Zkoušený zodpověděl uspokojivě všechny dotazy a připomínky členů komise. Komise navrhuje práci na ocenění za vynikající tvůrčí výsledky dle článku 3, písm. b) Stipendijního řádu Univerzity Pardubice cze
dc.identifier.stag 32259
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account