A new friction condition identification approach for wheel-rail interface

Show simple item record

dc.contributor.author Onat, Altan cze
dc.contributor.author Voltr, Petr cze
dc.contributor.author Lata, Michael cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T11:06:14Z
dc.date.available 2017-05-11T11:06:14Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 2324-8378 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67538
dc.description.abstract In recent years, there has been an increasing interest in designing intelligent vehicles such that they can take necessary actions according to the environmental changes around them and they can inform decision makers about these changes. For safer and cheaper transport, dynamic modelling of these vehicles and identification of such changes in environment based on these models plays an important role. In this study, a sigma point Kalman filter-based scheme (i.e. joint unscented Kalman filter) is proposed to estimate maximum friction coefficient as a parameter in wheel-rail interface. This estimation scheme uses interpretation of lateral and yaw dynamic response of a wheelset to identify maximum friction coefficient. This joint unscented Kalman filter-based approach provides information about the friction conditions in wheel-rail interface without post-processing of estimated data. eng
dc.format p. 1-18 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof International Journal of Rail Transportation, 13.11.2016 eng
dc.rights open access eng
dc.subject joint unscented Kalman filter eng
dc.subject friction identification eng
dc.subject parameter estimation eng
dc.subject railway vehicles eng
dc.subject wheelset dynamics eng
dc.subject wheel-rail contact eng
dc.subject UKF cze
dc.subject identifikace tření cze
dc.subject odhad parametrů cze
dc.subject kolejová vozidla cze
dc.subject dynamika dvojkolí cze
dc.subject kontakt kolo-kolejnice cze
dc.title A new friction condition identification approach for wheel-rail interface eng
dc.title.alternative Nový přístup pro identifikaci třecích podmínek v kontaktu kolo-kolejnice cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated V posledních letech je zřejmý vzrůstající zájem o konstrukci inteligentních dopravních prostředků, které se mohou přizpůsobovat změnám okolního prostředí a mohou poskytnout informace o těchto změnách pro rozhodovací procesy. Pro bezpečnější a levnější dopravu hraje důležitou roli dynamické modelování takových vozidel a identifikace relevantních změn v prostředí na základě těchto modelů. V této studii je předložen postup založený na Kálmánově filtraci s body sigma (tzv. joint unscented KF), jímž lze odhadnout maximální součinitel tření jakožto parametr kontaktu kola a kolejnice. Tento postup zjišťuje maximální součinitel tření na základě hodnocení příčné a úhlové dynamické odezvy dvojkolí. Poskytuje při tom informaci o třecích podmínkách v kontaktu kolo-kolejnice, aniž by vyžadoval dodatečné zpracování dat odhadu. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi http://dx.doi.org/10.1080/23248378.2016.1253511
dc.relation.publisherversion http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23248378.2016.1253511
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84994850957
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84994850957
dc.identifier.obd 39876986 eng
dc.note eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account