Transportation in the Czech Republic in the period 2009 to 2014 – Development of land and pipeline transportation

Show simple item record

dc.contributor.author Hyršlová, Jaroslava cze
dc.contributor.author Antonová, Barbora cze
dc.contributor.author Drahotský, Ivo cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:28:44Z
dc.date.available 2017-05-11T10:28:44Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-619-7105-75-9 eng
dc.identifier.issn 2367-5659 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67028
dc.description.abstract Transportation represents a very important factor in the national economy development. This article deals with the development of land and pipeline transportation in the Czech Republic in the period 2009-2014. The focus is mainly on financial health of the given sector with the objective to identify its strengths and its weaknesses. Financial analysis is an important part of financial management. Financial analysis results serve as a starting point for decision making by management, by owners and by other external but involved parties. The centre of attention of a financial analysis is the short-term financial situation (ability to pay in one year horizon) as well as the long-term financial situation (ability to pay for long-term obligations). Effective functioning of the relevant sector has also an impact on financial health (achievement of profits). Despite the fact that financial analysis is based on past periods data its main reason is to give forward looking information. Financial analysis is used as a support tool for decision-making processes. The financial analysis of the land and the pipeline transportation in the Czech Republic is executed as an external financial analysis. This financial analysis is based on publicly available data published by the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic. In this financial analysis the basic financial analysis methods are utilized, primarily the method of ratio indicators is used here. eng
dc.format p. 897-904 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher STEF92 Technology Ltd. eng
dc.relation.ispartof SGEM 2016 : Political sciences, Law, Finance, Economics and Tourism, Book 2, volume 4 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject ratio indicators eng
dc.subject transport eng
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject poměrové ukazatele cze
dc.subject doprava cze
dc.title Transportation in the Czech Republic in the period 2009 to 2014 – Development of land and pipeline transportation eng
dc.title.alternative Vývoj pozemní a potrubní dopravy v ČR v letech 2009 - 2014 cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Doprava představuje významný faktor rozvoje národního hospodářství státu. Článek se zabývá vývojem pozemní a potrubní dopravy v ČR v letech 2009–2014. Pozornost je zaměřena především na finanční zdraví daného odvětví s cílem identifikovat jeho slabé a silné stránky. Finanční analýza je významnou součástí finančního řízení. Výsledky slouží jako základní východisko pro rozhodování manažerů, vlastníků i dalších externích zainteresovaných stran. Předmětem zájmu finanční analýzy je krátkodobá finanční situace (platební schopnost v horizontu 1 roku) i dlouhodobá finanční situace (schopnost hradit dlouhodobé závazky). Na finanční zdraví má vliv také efektivnost fungování odvětví (dosahovaná výnosnost). I když finanční analýza vychází především z minulých dat, její těžiště je v pohledu do budoucna; slouží na podporu rozhodovacích procesů - je podkladem pro rozhodování o budoucnosti. Finanční analýza pozemní a potrubní dopravy v ČR je realizována jako externí finanční analýza. Vychází z veřejně dostupných zdrojů, které jsou publikovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Jsou využity základní metody finanční analýzy, především analýza poměrových ukazatelů. cze
dc.event 3rd international multidisciplinary scientific conferention Social sciences and arts (SGEM 2016) (24.08.2016 - 30.08.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.wos 000395727100117
dc.identifier.obd 39876757 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account