MANAGEMENT GAME “STRATEGIC CHALLENGE” AND ITS DEVELOPMENT, IMPROVING AND SUITABILITY FOR USING IN EDUCATION PROCESS

Show simple item record

dc.contributor.author Jelínková Lucie
dc.contributor.author Fuka Jan
dc.date.accessioned 2016-11-14T08:20:47Z
dc.date.available 2016-11-14T08:20:47Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-84-608-5617-7 eng
dc.identifier.issn 2340-1079
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66696
dc.description.abstract The paper deals with the further development and improvement of previously created management game "Strategic Challenge". The game simulates real operations in a manufacturing process by uploading specific model situations in the department of production, research and development department, quality and control department, financial department, health, safety and environmental issues department or supply chain department. The aim of this game is to give participants possibility to try to solve everyday tasks relating to business operation in a risk-free environment. It is one of the actual and active learning methods. The game supports development of systems thinking, thereby leads to sharing and developing of knowledge in various fields. These activities could be considered as integral part of knowledge management and education process. Effective knowledge management which uses modern approaches is necessary due to its growing importance in the field of education and management. The aim of this paper is to introduce and verify suitability of the proposed game in education process by using testing operation - pilotage in case of students of bachelor and master programs. eng
dc.format p. 7896-7906 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher International Association of Technology, Education and Development (IATED) eng
dc.relation.ispartof INTED2016 Proceedings eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject Level of knowledge eng
dc.subject quality of human capital eng
dc.subject simulation management game eng
dc.subject systematic thinking eng
dc.subject education process eng
dc.subject Úroveň znalostí cze
dc.subject kvalita lidského kapitálu cze
dc.subject simulační manažerská hra cze
dc.subject systémové myšlení cze
dc.subject vzdělávací proces cze
dc.title MANAGEMENT GAME “STRATEGIC CHALLENGE” AND ITS DEVELOPMENT, IMPROVING AND SUITABILITY FOR USING IN EDUCATION PROCESS eng
dc.title.alternative Manažerská hra "Strategická výzva" a její vývoj, zlepšování a udržitelnost pro využití ve vzdělávacím procesu cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Příspěvek se zabývá dalším rozvojem a zdokonalováním dříve vytvořené manažerské hry "Strategická výzva". Hra simuluje skutečné operace ve výrobním procesu tím, že hráči řeší konkrétní modelové situace v oddělení výroby, výzkumu a vývoje, kvality a kontroly, finančním oddělení, oddělení BOZP nebo oddělení suply chainu. Cílem této hry je dát účastníkům možnost, aby se pokusili řešit každodenní úkoly týkající se řízení podniku v bezrizikovém prostředí. Jedná se o jednu z nových aktivních metod učení. Hra podporuje rozvoj systémového myšlení, což vede ke sdílení a rozvíjení znalostí v různých oblastech. Tyto aktivity by mohly být považovány za nedílnou součást řízení znalostí a procesu vzdělávání. Efektivní řízení znalostí, který využívá moderních přístupů je nutné z důvodu jeho rostoucího významu v oblasti vzdělávání a řízení. Cílem tohoto příspěvku je představit a ověřit vhodnost navrhovaného hry v procesu vzdělávání pomocí testovacího provozu - provedení pilotáže se studenty bakalářských a magisterských programů. cze
dc.event INTED2016 (07.03.2016 - 09.03.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.wos 000402738407132
dc.identifier.obd 39876582


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account