Comparative Evaluation of Websites Used as Teaching Aids in ELT

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reimannová, Irena
dc.contributor.author Vávra, Jan
dc.date.accessioned 2016-09-23T05:14:27Z
dc.date.available 2016-09-23T05:14:27Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-06-21
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/65856
dc.description.abstract Tato práce se zabývá hodnocením dvou různých webových stránek, které poskytují materiály pro rozvoj obecné angličtiny. Nejprve teoretická část vysvětluje, co je to proces vyučování a popisuje jeho součásti. Následně definuje roli učitele a žáka a poté definuje komunikativní kompetenci a specificky se zabývá znalostí jazyka a jejími částmi. Další část se zaměřuje na moderní materiální didaktické prostředky, u kterých je důraz kladen na definování učení se s podporou počítače, internetu, ale hlavně na webovou stránku. Webová stránka je následně hlavním předmětem diskuse zahrnující definice její role, funkcí, výhod a nevýhod v učení se anglickému jazyku. Poslední část teoretické části stanovuje hodnotící kritéria pro praktickou část. Praktická část pak aplikuje hodnotící kritéria a porovnává dvě vybrané webové stránky, aby se mohlo určit, která z nich je vhodnější pro učení se anglickému jazyku. cze
dc.format 74 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Znalost jazyka cze
dc.subject materiální didaktické prostředky cze
dc.subject webová stránka cze
dc.subject hodnocení cze
dc.subject učení se anglickému jazyku cze
dc.subject Language knowledge eng
dc.subject material didactic means eng
dc.subject website eng
dc.subject evaluation eng
dc.subject English language teaching eng
dc.title Comparative Evaluation of Websites Used as Teaching Aids in ELT cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vít, Marek
dc.date.accepted 2016-08-29
dc.description.abstract-translated The paper deals with evaluation of two different websites that provide materials for general English development. Initially, the theoretical part explains what the teaching-learning process is and describes its components. Firstly, the work defines the role of the teacher and learner. Secondly, it defines communicative language ability and specifically deals with language knowledge and its components. The following part focuses on modern material didactic means in which the emphasis is put on defining computer assisted language learning, the Web, and especially the website. Subsequently, the website is the main subject of discussion, including the definitions its role, functions, advantages, and disadvantages in English language teaching. The last theoretical part establishes evaluation criteria for the practical part. The practical part then applies the evaluation criteria and compares the two selected websites in order to determine which one is more suitable for English language learning. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk - specializace v pedagogice cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D35349
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.identifier.stag 25448
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account