Manipulativnost reklamních tiskovin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bartůňková, Jana cze
dc.contributor.author Hons, Pavel
dc.date.accessioned 2011-07-11T21:28:23Z
dc.date.available 2011-07-11T21:28:23Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39529
dc.description.abstract Tato práce se zabývá rozborem manipulativních technik užívaných v reklamních tiskovinách. Největší důraz je kladen na analýzu textových částí reklam, které jsou interpretovány ze stylistického hlediska. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Obsahem teoretické části jsou: definice základních pojmů, se kterými se v práci operuje, představení reklamy jako specifického žánru, konstituovaného jeho persvazivní funkcí, uvedení výrazových prostředků typických pro reklamní styl a popis vybraných manipulativních technik. Druhá část práce je věnována analýze konkrétních reklamních tiskovin, na kterých je demonstrováno využití manipulativních technik, prezentovaných v části první. Práci uzavírá krátké porovnání stylu současné reklamy s reklamou z počátku 20. století, provedené pomocí konkrétních příkladů. cze
dc.format 79 s. cze
dc.format.extent 6350464 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject reklama cze
dc.subject manipulace cze
dc.subject tiskoviny cze
dc.subject stylistika cze
dc.subject komerční komunikace cze
dc.subject advertisement eng
dc.subject manipulation eng
dc.subject printed papers eng
dc.subject stylistics eng
dc.subject commercial communication eng
dc.title Manipulativnost reklamních tiskovin cze
dc.title.alternative Manipulative Techniques of Advertising in Printed Papers eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Honzáková, Petra cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with an analysis of manipulative practices used in the advertising printed forms. The largest stress is laied to the analysis of textual parts of advertisements which are interpreted from the stylistic point of view. The work is divided both on a theoretical and practical part. The contents of a theoretical part are: definition of basic terms with that there is manipulated in the work, representation of the advertisement as a specific genre, constituted by its persvasive function, initiation of means of expression typical for advertising style and description of the defined manipulative practices. The second part of the work is devoted to the analysis of particular advertising printed forms, on which there is demonstrated an usage of manipulative practices, presented in the first part. The work is concluded by a short comparison of the styles of a current advertisement with the advertisement from the beginnings of the 20th century, carried out by the help of particular examples. eng
dc.description.department Katedra literární kultury a slavistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D24001
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account