Domácí násilí jako sociálně patologický jev se zaměřením na pomoc ohroženým osobám v Pardubickém kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vališová, Alena
dc.contributor.author Karabcová, Petra
dc.date.accessioned 2011-06-01T13:36:32Z
dc.date.available 2011-06-01T13:36:32Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38766
dc.description.abstract Tématem diplomové práce je domácí násilí jako sociálně patologický jev se svými specifiky. Práce obsahuje také popis účastníků tohoto jevu a trestně právní úpravu. Největší pozornost je věnována možnostem intervence všech zainteresovaných institucí, určených pro osoby ohrožené domácím násilím. Popisuje i institut vykázání, který je velmi důležitým preventivním opatřením. V druhé části práce je popsán vývoj institutu vykázání a intervence za období roku 2007 – 2010 v Pardubickém kraji a sledování specifik tohoto násilí a vývoje případů po oznámení příslušné instituci, které vycházejí z kazuistik ohrožených žen. cze
dc.format 96 s. cze
dc.format.extent 1625581 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject domácí násilí cze
dc.subject oběti cze
dc.subject agresoři cze
dc.subject intervence cze
dc.subject institut vykázání cze
dc.subject home violence eng
dc.subject victims eng
dc.subject aggressors eng
dc.subject intervention eng
dc.subject institute of expulsion eng
dc.title Domácí násilí jako sociálně patologický jev se zaměřením na pomoc ohroženým osobám v Pardubickém kraji cze
dc.title.alternative Domestic Violence as a Social-Pathological Phenomenon with Emphasis on Help for the Endangered Groups in the Pardubice Region. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Veteška, Jaroslav
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The theme of the thesis is home violence as a social patological phenomenon with its specifics. The thesis also contains the description of participants of this phenomenon and its criminal law amendment. The biggest attention is paid to the intervention posibilities of all involved institutions intended for the persons threatened by home violence. It also describes the institute of expulsion, which is a very important preventive measure. The second part of this thesis involves the description of the institute of expulsion evolution in Pardubice region in the period from 2007 to 2010 and observes the specifics of this violence and the development of the cases after the notice to the relevant institution, which results from the threaten women casuistries. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D24016
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account