Nedávný rozkol v tibetské buddhistické škole Karma-kagjü

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fárek, Martin
dc.contributor.author Kousalová, Olga
dc.date.accessioned 2008-08-12T07:16:51Z
dc.date.available 2008-08-12T07:16:51Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/29156
dc.description.abstract Po úmrtí šestnáctého karmapy Rangdžung Rigpä Dordžeho (†1981), představeného jedné ze škol tibetského buddhismu, Karma-kagjü, začali vybraní regentové vyhledávat jeho sedmnáctou inkarnaci. Došlo mezi nimi ke sporům, které vedly k rozpoznání a intronizaci dvou sedmnáctých karmapů. Cílem práce je popsat celou situaci a osvětlit příčiny možného vzniku a trvání rozkolu. V první kapitole jsou nastíněny charakteristické znaky tibetského buddhismu a jeho vývoj – s přihlédnutím ke škole Kagjü. Druhá kapitola pojednává o instituci karmapy a tulkuů. Ve třetí kapitole je popisáno historické pozadí sporu a jsou uvedeny okolnosti vyhledání a rozpoznání obou sedmnáctých karmapů. Ve čtvrté kapitole je spor rozdělen na náboženskou rovinou, kde se práce zabývá tím, kdo má kompetence karmapu vyhledávat a jak jednotlivé strany obhajují tradičními způsoby autenticitu svého kandidáta; a politickou rovinu, kde jsou rozebrány vlivy, metody a zájmy dalších stran (čtrnáctého dalajlamy, Čínské lidové republiky a západní společnosti), které do kontroverze zasáhly. Na závěr jsou veškeré poznatky zhodnoceny a propojeny, a je předloženo několik hypotéz o možných příčinách vzniku kontroverze, z nichž je jedna podrobněji rozebrána. cze
dc.format 104 s. cze
dc.format.extent 1493066 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Tibet cze
dc.subject buddhismus cze
dc.subject Kagjü cze
dc.subject karmapa cze
dc.subject náboženské rozkoly cze
dc.subject Buddhism eng
dc.subject religious conflicts eng
dc.title Nedávný rozkol v tibetské buddhistické škole Karma-kagjü cze
dc.title.alternative Recent conflict in the Tibetan Buddhist school Karma-kagyu eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Štampach, Ivan
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated Following the death of the 16th Karmapa Rangjung Rigpe Dorje who was the head of Karma Kagyu, i.e. one of the tibetian schools of buddhism, chosen regents commenced the search for his 17th incarnation. As they came to disagree on whom to choose, two different 17th Karmapas were recognized and enthronized. The primary motive and goal of this thesis is to describe the entire situation and shed some light on the possible causes which might have led to creation and continuation of the rupture. In the first chapter is put forth an overview of primary characteristics of the tibetian buddhism and its history – having the main focus on the Kagyu school. The following chapter is devoted to the institution of karmapa and tulku. Historical background of the disagreement and circumstances linked to the search and recognition of both 17th Karmapas are the gist of the third chapter. In chapter four is distinquished between the religious level of the disagreement, in which is talked about who has the authority to carry out the karmapa search, toghether with how both parties defended in traditional manners the autenticity of its candidate; and the political level, where is dealed with influences, methods and interests of other parties affecting the process in question (14th Dalai Lama Tenzin Gyatso, Peoples Republic of China and the western society). In the remaining part of the dissertation is the evaluation and links together all gathered information in an effort to create a coherent perspective on the issue. Finally is proposed a number of hypotheses on possible causes that might have spurred the controversion and further elaborate on one of them in closer detail. eng
dc.description.department Katedra religionistiky a filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19078
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account