Forecasting Regional Financial Performance Using Soft-Computing Methods

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Petr (školitel)
dc.contributor.author Toseafa, Evelyn
dc.date.accessioned 2024-04-08T05:42:00Z
dc.date.available 2024-04-08T05:42:00Z
dc.date.issued 2024
dc.date.submitted 2024-02-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/82600
dc.description.abstract The difficulty in resolving the issues associated with forecasting regional financial performance has spurred the emergence of various applications of soft computing methods to tackle these challenges. This has inspired the development of hybrid models that employ diverse soft computing techniques. In this work, different machine learning methods such as random forest, XGBoost, support vector machines, neural networks, and fuzzy rule-based systems are utilized to improve the prediction of regional financial performance. I propose a novel hybrid method that integrates feature selection, class balancing, and ensemble classifiers in a cost-sensitive prediction scenario. More precisely, the proposed approach aims to develop an accurate decision support system that minimizes the misclassification cost in credit rating classification for subsovereign entities across various countries and world regions. Cost-sensitive learning is employed to adjust the training instances in accordance with the total cost associated with each class, facilitating the prediction of nominal rating classes at a lower misclassification cost. Furthermore, it is demonstrated that combining bagging with decision trees as base learners can mitigate the risk of overfitting, a common issue in individual machine learning methods. To validate the proposed approach, I have conducted experiments using two different types of datasets from Moody's credit rating agency. The results show that the proposed hybrid model surpasses existing forecasting models in terms of misclassification cost and other classification metrics. eng
dc.format 128 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject regionální finanční výkonnost cze
dc.subject region cze
dc.subject úvěrový rating cze
dc.subject metoda soft-computingu cze
dc.subject strojové učení cze
dc.subject soubory klasifikátorů cze
dc.subject nákladově citlivé učení cze
dc.subject regional financial performance eng
dc.subject sub-sovereign eng
dc.subject credit rating eng
dc.subject soft-computing eng
dc.subject method eng
dc.subject machine learning eng
dc.subject ensemble methods eng
dc.subject cost sensitive learning eng
dc.title Forecasting Regional Financial Performance Using Soft-Computing Methods eng
dc.title.alternative Predikce regionální finanční výkonnosti pomocí soft-computingových metod cze
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Antlová, Klára
dc.contributor.referee Farana, Radim
dc.contributor.referee Hub, Miloslav
dc.date.accepted 2024-03-22
dc.description.abstract-translated Potíže s řešením problémů spojených s predikcí regionální finanční výkonnosti podnítily vznik různých metod soft computingu. To inspirovalo vývoj hybridních modelů, které kombinují různé soft computingové techniky. V této práci se ke zlepšení predikce regionální finanční výkonnosti využívají různé metody strojového učení, jako jsou náhodné lesy, XGBoost, podpůrné vektorové stroje, neuronové sítě a systémy založené na fuzzy pravidlech. Navrhuji nový hybridní model, který integruje selekci proměnných, vyvažování tříd a soubory klasifikátorů v nákladově citlivém predikčním scénáři. Přesněji řečeno, navrhovaný přístup si klade za cíl vyvinout přesný systém podpory rozhodování, který minimalizuje náklady na nesprávnou klasifikaci při predikci úvěrového ratingu pro regionální subjekty v různých zemích. Nákladově citlivé učení se používá k úpravě vah instancí při učení v souladu s celkovými náklady spojenými s každou třídou, což usnadňuje predikci nominálních ratingových tříd při nižších nákladech na nesprávnou klasifikaci. Kromě toho je prokázáno, že kombinování baggingu s rozhodovacími stromy jako základními klasifikátory může zmírnit riziko přeučení, což je běžný problém u jednotlivých modelů strojového učení. Pro ověření navrhovaného přístupu byly provedeny experimenty s použitím dvou různých typů datových souborů od ratingové agentury Moody's. Výsledky ukazují, že navrhovaný hybridní model předčí stávající predikční modely, zejména pokud jde o náklady na nesprávnou klasifikaci a další klasifikační metriky. cze
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Informatics in Public Administration cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D40698
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics cze
dc.identifier.stag 47985
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account