Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci jako pohřebiště nižší šlechty

Show simple item record

dc.contributor.author Míchalová, Zdeňka
dc.date.accessioned 2023-07-12T13:23:34Z
dc.date.available 2023-07-12T13:23:34Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.isbn 978-80-88283-77-5
dc.identifier.issn 2336-3363
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/81352
dc.description.abstract Pozdně gotický kostel Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci na jihozápadní Moravě představoval v období 15. a 16. století významné pohřebiště rytířských rodů Drhů z Dolan,vladyků z Maříže, Hodických z Hodic a Hodějovských z Hodějova. V době osmdesátých let 15. století, kdy rudolecké panství spravoval Václav z Maříže, došlo k přestavbě kostela na dvoulodí podle vzoru kostel sv. Jakuba v Telči, přestavěného pány z Hradce. Václav z Maříže dal kostel patrně i vybavit nástěnnými malbami a pořídil malovaný oltář a křtitelnici. V kostele se nachází i jeho náhrobník z roku 1480, který vznikl ještě za Václavova života, a náhrobky dalších členů jeho rodiny. Příklad aktivit Václava z Maříže ukazuje lokální variantu uměleckého mecenátu v jagellonské době. V roce 1582 v kostele vznikl štukový epitaf rodiny rytíře Jana Hodějovského z Hodějova, která sídlila v sousední vsi Markvarec. Umělecky velmi kvalitní, monumentální památník zobrazující Jana Hodějovského s manželkou a dětmi v životní velikosti, je v kontextu našeho renesančního sepulkrálního sochařství ojedinělý užitím polychromovaného štuku. Nejbližší analogii představují štukové figury Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna na tumbě v pohřební kapli Všech svatých na zámku v Telči. Blízká přátelská vazba je doložena i mezi objednavateli obou sepulkrálních monumentů Janem Hodějovským a Zachariášem z Hradce. Formální podobnosti obou děl jsou natolik těsné, že lze uvažovat o stejném autorovi. Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci, který fungoval pod patronátem místní rytířské šlechty, vypovídá o dosud velmi málo probádaných nárocích na uměleckou reprezentaci nižší aristokracie. Zároveň v sepulkrálních památkách uchovává informace o členech rytířských rodů, k nimž se vztahuje jen minimální množství písemných pramenů. cze
dc.format p. 119-128 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. cze
dc.relation.ispartof Epigraphica et Sepulcralia 11 eng
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject sepulkrální památky cze
dc.subject Český Rudolec, české země cze
dc.subject 15. a 16. století cze
dc.subject renesanční štukatérství cze
dc.subject náhrobníky cze
dc.subject sepulchral monuments eng
dc.subject Český Rudolec eng
dc.subject Bohemia eng
dc.subject 15th and 16th centuries eng
dc.subject renaissance stuccowork eng
dc.subject tombstones eng
dc.title Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Českém Rudolci jako pohřebiště nižší šlechty cze
dc.title.alternative The Church of the Nativity of St John the Baptist in Český Rudolec as a burial ground of the lower nobility eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated The Late Gothic church of the Nativity of St John the Baptist in southwest Moravia was a significant cemetery of the knightly families of the Drhs of Dolany, the vladyks (lowest rank of the nobility) from Maříž, Hodickýs from Hodice and the Hodějovskýs from Hodějov in the period of the 15th and 16th centuries. In the period of the 1480s, when the Rudolec estate was administered by Václav of Maříž, the church was rebuilt into a two-nave following the model of the church of St. James in Telč, reconstructed by the lords of Hradec. Václav of Maříž apparently also had the church furnished with murals and purchased a painted altar and baptistry. The church also houses his tombstone from 1480, which was built still during Václav’s life, and the tombstones of other members of his family. The example of the activities of Václav of Maříž demonstrate the local variation of artistic patronage in the Jagiellonian Period. In 1582, a stucco epitaph was created in the church of the family of the knight Jan Hodějovský of Hodějov, which was headquartered in the neighbouring village of Markvarec. The artistically high quality, monumental memorial depicting Jan Hodějovský with his wife and children in life size is unique in the use of polychrome stucco in the context of our Renaissance sepulchral sculpture. The closest analogy are the stucco figures of Zachariáš of Hradec and Kateřina of Valdštejn on the tomb in the funeral chapel of All Saints at the chateau in Telč. A close friendly connection is also documented between the commissioners of the two sepulchral monument, Jan Hodějovský and Zachariáš of Hradec. The formal similarities of both works are so close that the same author can be considered. The church of the Nativity of St John the Baptist in Český Rudolec, which functioned under the patronage of the local knightly nobility, testifies to the hitherto very little researched demands of the lower aristocracy for artistic representation. At the same time, in sepulchral monuments information is stored about members of knightly families, to whom only a minimal number of written sources are related. eng
dc.event 18. zasedání k problematice sepulkrálních památek (06.11.2019 - 08.11.2019, Praha) cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng
dc.project.ID DG18P02OVV005/Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě cze
dc.identifier.obd 39888399


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account