Konceptualizace islámské mystiky v evropském myšlení 19. a 20. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hoffmann, Henryk (školitel)
dc.contributor.author Pikeš, Karel
dc.date.accessioned 2022-12-20T09:36:58Z
dc.date.available 2022-12-20T09:36:58Z
dc.date.issued 2022
dc.date.submitted 2022-08-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/80493
dc.description.abstract Předkládaná disertační práce se zabývá chápáním fenoménu islámské mystiky, nazývané též súfismus, primárně v 19. a 20. století v evropském myšlení. Analyzuje, jak byl súfismus Západem prezentován, jak s ním bylo zacházeno a jak se k němu měnil přístup. Dále ukazuje, jak osobní předpoklady badatele (náboženské předpoklady, politické ambice atp.) mnohdy ovlivňují jeho přístup a zacházení s cizím fenoménem, v tomto případě se súfismem. Primárním cílem práce není ukázat, co je súfismus (i když se tomuto tématu nevyhneme). Práce má skromnější ambice, a to pouze ukázat, do jaké míry může být tak komplexní fenomén, jakým je súfismus, považován za islámskou formu mystiky a jak se za posledních dvě stě let měnil obraz tohoto fenoménu u vybraných evropských učenců. cze
dc.format 125 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject mystika cze
dc.subject islámská mystika cze
dc.subject orientalismus cze
dc.subject súfismus cze
dc.subject Západ cze
dc.subject mysticism eng
dc.subject islamic mysticism eng
dc.subject orientalism eng
dc.subject sufism eng
dc.subject West eng
dc.title Konceptualizace islámské mystiky v evropském myšlení 19. a 20. století cze
dc.title.alternative Conceptualization of Islamic Mysticism in European Thinking of the 19th and 20th Centuries eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Klapetek, Martin
dc.contributor.referee Kropáček, Luboš
dc.date.accepted 2022-10-27
dc.description.abstract-translated The presented dissertation deals with the understanding of the phenomenon of Islamic mysticism, also called Sufism, in the 19th and 20th centuries in European thought. It analyzes how Sufism was presented by the West, how it was treated and how the approach to it changed. It also shows how the researcher's personal assumptions (religious assumptions, political ambitions, etc.) often influence his approach and treatment of a foreign phenomenon, in this case Sufism. The primary goal of the work is not to show what Sufism is (although we will not avoid this topic). The work has more modest ambitions, "only" to show to what extent such a complex phenomenon as Sufism is can be considered an Islamic form of mysticism and how the image of this phenomenon among selected European scholars has changed over the last two hundred years. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Religionistika cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D40623
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.defence Předseda komise doc. Mgr. Filip Grygar, Ph.D. (FG) nejprve představil doktoranda Mgr. Karla Pikeše (KP) FG představil členy komise: doc. Mgr. Tomáše Hejduka, Ph.D. (TH), Mgr. Martina Klapetka, Ph.D. (MK), prof. PhDr. Luboše Kropáčka, CSc. (LK) a ThLic. Lukáše de la Vegu Noska, Ph.D. (LdlVN). FG představil program obhajoby následovně: Nejprve doktorandovo shrnutí disertační práce Oponenti přečtou nebo shrnou své posudky Doktorand se vyjádří k posudkům Oponenti se mohou vyjádřit k doktorandově obhajobě Následovat bude otevřená diskuze FG vyzval KP k jeho vyjádření se k posudkům disertace a zahájil tak obhajobu disertační práce. KP byl vyzván, aby shrnul na cca 15 minut své bádání v rámci své disertace. Další průběh - viz příloha cze
dc.identifier.stag 43391
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account