Využití aktivizačních metod ve výuce na střední škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Ciner, Jan
dc.date.accessioned 2022-06-17T11:50:55Z
dc.date.available 2022-06-17T11:50:55Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79427
dc.description.abstract Závěrečná práce bude představovat možnosti využití aktivizačních metod na střední škole. V teoretické části dojde k popsání procesu současné ekologie a životního prostředí. Z odborné literatury budou představeny základní ekologické pojmy spojené s faktory prostředí. Významnější část zde zaujímá vztah člověka a jeho činnosti k životnímu prostředí a také zejména dopadů jeho činnosti na přírodu. V rámci zachování okolní přírody je zde věnována část zabývající se pojmem územní ochrana přírody a na toto téma volně navazují ochrana vod. V praktické části se v práci představí využití organizačních forem výuky. Bude se zde preferovat aktivní zapojení žáků ve výuce formou pracovních listů v předmětu Základy ekologie. Představí se zde základní témata probíraného učiva. Účelem pracovních listů bude směrovat k opakování učiva a procvičování vědomostí získaných ve výuce. Cílem práce bude ověření možností aktivizace žáků a přispění k motivaci v daném předmětu začleněním pracovních listů ve výuce. Ukázka pracovních listů je součástí praktické části práce. cze
dc.format 44 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject aktivizace cze
dc.subject střední škola cze
dc.subject ekologie cze
dc.subject životní prostředí cze
dc.subject motivace cze
dc.subject ochrana přírody cze
dc.subject ochrana vod cze
dc.subject pracovní listy cze
dc.subject activation en
dc.subject high school en
dc.subject ecology en
dc.subject environment en
dc.subject motivation en
dc.subject nature protection en
dc.subject water protection en
dc.subject worksheets en
dc.title Využití aktivizačních metod ve výuce na střední škole cze
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Ďatko, Ilona
dc.date.accepted 2022
dc.description.abstract-translated The final work will present the possibilities of using activation methods in high school. The theoretical part describes the process of contemporary ecology and the environment. Basic ecological concepts related to environmental factors will be introduced from the professional literature. The most important part here is the relationship of man and his activities to the environment and also especially the impacts of his activities on nature. As part of the preservation of the surrounding nature, a section dealing with the concept of territorial nature protection is devoted to this topic, and water protection is loosely related to this topic. In the practical part, the work will introduce the use of organizational forms of teaching. The active involvement of pupils in teaching in the form of worksheets in the subject Basics of Ecology will be preferred here. The basic topics of the subject matter will be introduced here. The purpose of the worksheets will be to repeat the curriculum and practice the knowledge gained in teaching. The aim of the work will be to verify the possibilities of activating students and contribute to motivation in the subject by including worksheets in teaching. A sample of worksheets is part of the practical part of the work. eng
dc.thesis.degree-discipline Doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account