A new voltammetric approach for the determination of β-carotene in vegetables and pharmaceutical capsules using a gold electrode

Show simple item record

dc.contributor.author Jashari, Granit cze
dc.contributor.author Muriqi, Sali cze
dc.contributor.author Arbneshi, Tahir cze
dc.contributor.author Metelka, Radovan cze
dc.contributor.author Švancara, Ivan cze
dc.contributor.author Sýs, Milan cze
dc.date.accessioned 2022-06-03T12:37:27Z
dc.date.available 2022-06-03T12:37:27Z
dc.date.issued 2021 eng
dc.identifier.issn 0039-9140 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/79417
dc.description.abstract Significant improvements in the voltammetric determination of β-carotene (BCA) have been achieved, mainly by the replacement of toxic dichloromethane with acetone and using non-mercury electrode. The respective procedure is based on anodic oxidation of BCA at a gold electrode in the disc configuration, when using square-wave voltammetry in pure acetone (99.8%) with 0.1 mol L−1 LiClO4 as the supporting electrolyte. The method comprises extraction of the analyte from the sample with acetone, thus avoiding the usually used highly toxic solvents. Analytically, it can be characterized by a linear range from 6.0 × 10−6 to 5.9 × 10−4 mol L−1 with regression equation Ipa = 0.0184c −0.1631 and correlation coefficient, R2 = 0.9998, limits of detection and quantification LOD = 1.6 × 10−6 mol L−1 and LOQ = 5.4 × 10−6 mol L−1, respectively; both being obtained at a potential step of 5 mV, with the pulse amplitude of 25 mV, and a frequency of 80 Hz. After optimization, the method was evaluated in series of analyses; namely, with two samples of vegetables and two pharmaceutical preparations (capsules), when the results could be compared to those of a reference spectrophotometric method. Due to a simple instrumentation, including sample preparation, the voltammetric method for the determination of BCA can be recommended as a quick screening assay in food and pharmaceutical analysis. eng
dc.format p. 122088 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Talanta, volume 227, issue: May eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject Gold disk electrode eng
dc.subject square-wave voltammetry eng
dc.subject β-carotene eng
dc.subject food and pharmaceutical samples eng
dc.subject Zlatá disková elektroda cze
dc.subject square-wave voltametrie cze
dc.subject β-karoten cze
dc.subject vzorky potravin a léčiv cze
dc.title A new voltammetric approach for the determination of β-carotene in vegetables and pharmaceutical capsules using a gold electrode eng
dc.title.alternative Nový voltametrický přístup ke stanovení β-karotenu v zelenině a farmaceutických kapslích pomocí zlaté elektrody cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Bylo dosaženo významného zlepšení voltametrického ve stanovení β-karotenu (BCA), zejména nahrazením toxického dichlormethanu acetonem a použitím nertuťové elektrody. Příslušný postup je založen na anodické oxidaci BCA na zlaté elektrodě v diskové konfiguraci, za použití square-wave voltametrie v čistém acetonu (99,8%) s 0,1 mol L-1 LiClO4 jako nosným elektrolytem. Metoda zahrnuje extrakci analytu ze vzorku acetonem, čímž se zabrání obvykle používaným vysoce toxickým rozpouštědlům. Analytickou metodu lze charakterizovat lineárním rozsahem od 6,0 ​​× 10−6 do 5,9 × 10−4mol L-1 s regresní rovnicí Ipa = 0,0184c −0,1631 a korelačním koeficientem, R2 = 0,9998, limity detekce a kvantifikace LOD = 1,6 × 10−6mol L−1 a LOQ = 5,4 × 10−6 mol L−1; získány při potenciálovém kroku 5 mV, s amplitudou pulzu 25 mV a frekvencí 80 Hz. Po optimalizaci byla metoda hodnocena v sérii analýz; jmenovitě se dvěma vzorky zeleniny a dvěma farmaceutickými přípravky (kapslemi), kdy lze výsledky porovnat s výsledky referenční spektrofotometrické metody. Díky jednoduché instrumentaci, včetně přípravy vzorku, lze doporučit voltametrickou metodu pro stanovení BCA jako rychlý screeningový test v potravinářské a farmaceutické analýze. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1016/j.talanta.2021.122088 eng
dc.relation.publisherversion https://doi.org/10.1016/j.talanta.2021.122088 eng
dc.identifier.obd 39885628 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account