Přístup rodičů k odměnám a trestům za školní výsledky jejich dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela
dc.contributor.author Tomášková, Kristina
dc.date.accessioned 2021-10-07T13:53:08Z
dc.date.available 2021-10-07T13:53:08Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78692
dc.description.abstract Závěrečná práce bude pojednávat o přístupu rodičů k odměnám a trestům za školní výsledky jejich dětí. Práce je rozdělena do dvou částí, a to do části teoretické a části empirické. Teoretická část si klade za cíl představit obecná východiska odměn a trestů a jejich kladné i záporné působení na děti. Dále se tato práce bude věnovat tomu, jestli a případně do jaké míry děti akceptují metody odměn a trestů souvisejícími se školními výsledky. Empirická část je tvořena kvantitativním výzkumem provedeném prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření a zaměří se na rodiče, kteří vychovávají dítě/děti, které je/jsou školou povinné ve věku od 6 do 15 let. Cílem sběru dat je zjistit, jaké jsou a čím jsou ovlivněny jednotlivé přístupy rodičů k odměnám a trestům dětí za školní výsledky, a jaký mají tyto přístupy dopad na děti. cze
dc.format 78 s. + příloha cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject odměny cze
dc.subject tresty cze
dc.subject školní výsledky cze
dc.subject přístup rodičů cze
dc.subject rodiče cze
dc.subject děti cze
dc.subject rewards en
dc.subject punishments en
dc.subject school results en
dc.subject parents' approach en
dc.subject parents en
dc.subject children en
dc.title Přístup rodičů k odměnám a trestům za školní výsledky jejich dětí cze
dc.title.alternative Parents' approach to rewards and punishments for their children's school results eng
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee Křišťálová, Jana
dc.date.accepted 2021
dc.description.abstract-translated The final work will deal with parents' approach to rewards and punishments for their children's school results. The work is divided into two parts, the theoretical part and the empirical part. The theoretical part aims to present the general principles of rewards and punishments and their positive and negative effects on children. Furthermore, this work will focus on whether and, if so, to what extent children accept methods of rewards and punishments related to school results. The empirical part consists of quantitative research conducted through an anonymous questionnaire survey and will focus on parents who are raising a child/children who is/are compulsory at school aged 6 to 15 years. The aim of data collection is to find out what are and what influences individual approaches of parents to rewards and punishments of children for school results, and what impact these approaches have on children. eng
dc.thesis.degree-discipline Doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account