Efficiency of the Public Sector Support Systems for Creating Innovative Milieu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stejskal, Jan
dc.contributor.author Gyamfi, Solomon
dc.date.accessioned 2021-10-04T07:27:25Z
dc.date.available 2021-10-04T07:27:25Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/78578
dc.description.abstract The proponents of the innovative milieu concept contend that every support system should create supportive environment. The effects of public policy on R&D activities of the firm, impact of public funding such as subsidies and grants are the creation of the national innovation policy with entrenched public sector support systems. An efficient and successful public policy with support systems both financial and non-financial should meet the efficiency threshold to justify the need for increasing government expenditure in R&D. In lieu of the worsening public finance deficits, most current is the advent of the Covid-19 pandemic outbreak, which has wreaked havoc in the public expenditure and at the same time the pressing motive of concurrent need for innovation to sustain competitiveness of the economies in the world, public support systems should create innovative ecosystems that benefit all economic entities and society at large. However, due to market and government failures, the intended purpose of support is not achieved. Since the public sector play the role as the creator of the enabling environment for firms? innovation activities, support programs and policies should invoke collaborations, leading to firm innovation performance. The aim of the dissertation was in two folds, 1. to explore how SMEs innovative activity fuels the attraction of public support systems in the creation of an innovative environment for SMEs innovation, and 2. to measure how efficient the financial and nonfinancial public support systems and framework conditions facilitate the innovation performance of SMEs in the European Union countries. eng
dc.format 127 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject systémy podpory cze
dc.subject inovace cze
dc.subject spolupráce cze
dc.subject sociální kapitál cze
dc.subject lidský kapitál cze
dc.subject support systems eng
dc.subject innovation eng
dc.subject collaboration eng
dc.subject social capital eng
dc.subject human capital eng
dc.title Efficiency of the Public Sector Support Systems for Creating Innovative Milieu eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Hudec, Oto
dc.contributor.referee Šipikal, Miroslav
dc.contributor.referee Žítek, Vladimír
dc.date.accepted 2021-09-06
dc.description.abstract-translated Zastánci konceptu inovačního prostředí tvrdí, že každý systém podpory by měl vytvářet podpůrné prostředí. Účinky veřejné politiky na aktivity společnosti v oblasti výzkumu a vývoje, dopad veřejného financování, jako jsou dotace a granty, ústí ve vytvoření národní inovační politiky se zavedenými systémy podpory ze strany veřejného sektoru. Účinná a úspěšná veřejná politika s podpůrnými finančními i nefinančními systémy by měla splňovat prahovou hodnotu účinnosti, aby ospravedlnila potřebu zvýšení vládních výdajů na výzkum a vývoj. Do již tak deficitního financování státu zasáhla akutní potřeba financovat následky pandemie Covid-19, který způsobil nesystematické zásahy v systému veřejných výdajích. Nelze však pominout, že i podpora vzniku inovací pro udržení konkurenceschopnosti ekonomiky si zaslouží pozornost. Systémy veřejné podpory by měly vytvářet inovativní ekosystémy, z nichž budou mít prospěch všechny hospodářské subjekty a společnost jako celek. Z důvodu selhání trhu a vlády však není dosahováno zamýšleného efektu. Vzhledem k tomu, že veřejný sektor hraje roli tvůrce příznivého prostředí pro inovační aktivity firem, měly by podpůrné programy a politiky navazovat na spolupráci vedoucí ke stabilní inovační výkonnosti. Cíl disertační práce je dvojí: zaprvé prozkoumat, jak inovativní činnost malých a středních podniků podporuje přitažlivost systémů veřejné podpory při vytváření inovativního prostředí pro jejich inovace, a zadruhé měřit, jak efektivní jsou finanční a nefinanční systémy veřejné podpory a rámcové podmínky usnadňují inovační výkonnost malých a středních podniků v zemích Evropské unie. cze
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regional and Public Economics cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D40532
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration cze
dc.description.defence Jak podle vyjádření oponentů, tak i členů zkušební komise, představují hlavní přínos práce poznatky přispívající k vytváření účinné podpory inovačních aktivit a politiky. Editování a úpravy některých částí textu za účelem jeho zjednodušení, více vyhovujícího uživatelům, se doporučuje s ohledem na uplatnění práce v odborných kruzích. cze
dc.identifier.stag 43157
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account