Syndrom vyhoření u všeobecných sester

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matějková, Iryna
dc.contributor.author Tringlová, Andrea
dc.date.accessioned 2021-07-07T07:53:21Z
dc.date.available 2021-07-07T07:53:21Z
dc.date.issued 2021
dc.date.submitted 2021-05-07
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/77765
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření u všeobecných sester. Pro svoji práci jsem zvolila všeobecné sestry pracující na vybraných standardních interních lůžkových odděleních. Práce je rozdělena na část teoretickou a část průzkumnou. V teoretické části je podrobně rozebrána problematika stresu a samotného syndromu vyhoření. Okrajově se teoretická část zabývá i problematikou všeobecných sester a jejich pracovní náplní na interním oddělení. V průzkumné části se práce zaobírá mírou výskytu syndromu vyhoření a jeho prevencí u všeobecných sester pomocí anonymního dotazníkového šetření. Průzkumná část zahrnuje dotazník vlastní tvorby a standardizovaný dotazník MBI. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject syndrom vyhoření cze
dc.subject stres cze
dc.subject všeobecná sestra cze
dc.subject prevence cze
dc.subject burnout syndrome eng
dc.subject stress eng
dc.subject general nurse eng
dc.subject prevention eng
dc.title Syndrom vyhoření u všeobecných sester cze
dc.title.alternative Burnout syndrome in general nurses eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Podeszwa, Ondřej
dc.date.accepted 2021-06-17
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis deals with the issue of burnout syndrome in general nurses. For my work, I chose general nurses working in selected standard internal wards. The work is divided into a theoretical part and an exploratory part. The theoretical part deals in detail with the issue of stress and the burnout syndrome itself. The theoretical part also deals with the issue of general nurses and their workload in the internal department. In the exploratory part, the work deals with the incidence of burnout syndrome and its prevention in general nurses using an anonymous questionnaire survey. The research part includes a questionnaire of my own creation and a standardized MBI questionnaire. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce: 1. Který dotazník byl z Vašeho pohledu pro Vaši práci přínosnější? 2. Jaké konkrétní praktické kroky byste tedy doporučila jako prevenci syndromu vyhoření? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 42236
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account