Oční úrazy a jejich prevence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Semencová, Vlastimila
dc.contributor.author Peřinová, Alena
dc.date.accessioned 2021-02-24T13:13:16Z
dc.date.available 2021-02-24T13:13:16Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-11-23
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76875
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá úrazy oka, jejich četností, věkem, kdy k nim nejčastěji dochází a v neposlední řadě i jejich prevencí. Práce se dělí na dvě části. Teoretická část práce popisuje anatomii oka, nejčastější úrazy oka, jejich léčbu a prevenci. Dále se zabývá rolí sestry v očním lékařství. Praktická část je tvořena kvantitativním průzkumem - dotazníkovým šetřením zaměřeným na pacienty, kteří ve svém životě prodělali úraz oka. Jedná se respondenty (muže a ženy) různých věkových kategorií léčených ambulantně, hospitalizací na očním oddělení cze
dc.format 85 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject oko cze
dc.subject úraz cze
dc.subject prevence cze
dc.subject první pomoc cze
dc.subject ošetřování cze
dc.subject eye eng
dc.subject injury eng
dc.subject prevention eng
dc.subject first aid eng
dc.subject treatment eng
dc.title Oční úrazy a jejich prevence cze
dc.title.alternative Eye injuries and their prevention eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Papršteinová, Markéta
dc.date.accepted 2020-12-08
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis deals with eye injuries, their frequency, age, when they occur most often and, last but not least, their prevention. The work is divided into two parts. The theoretical part describes the anatomy of the eye, the most common eye injuries, their treatment and prevention. He also deals with the role of the nurse in ophthalmology. The practical part consists of a quantitative survey - a questionnaire survey focused on patients who have suffered an eye injury in their lives. These are respondents (men and women) of various ages treated on an outpatient basis by hospitalization in the eye department. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: výborně mínus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak se ztotožňujete se zjištěnými výsledky? 2. Jaké si myslíte, že se v domácnosti, a to konkrétně v kuchyni, používají ochranné pomůcky k prevenci úrazu oka? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná minus. cze
dc.identifier.stag 41130
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account