Restaurování dvou barokních podobizen ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou a rozšířený průzkum rámů s oválným obrazovým zrcadlem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Říhová, Vladislava
dc.contributor.author Schmidtová, Klára
dc.date.accessioned 2020-11-16T11:15:32Z
dc.date.available 2020-11-16T11:15:32Z
dc.date.issued 2020
dc.date.submitted 2020-09-24
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/76782
dc.description.abstract Stěžejním obsahem praktické části diplomové práce je komplexní restaurátorský zásah provedený na dvou barokních podobiznách ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou. Na dílech byl proveden rozsáhlý restaurátorský průzkum zahrnující neinvazivní zobrazující metody a chemicko-technologické analýzy mikrovzorků barevné vrstvy a plátna. Na základě průzkumů byl zvolen ke každému dílu vhodný restaurátorský postup sestavený z mnoha kroků, s cílem zajistit defekty barevné vrstvy a plátna, zmírnit další příčiny degradace a zlepšit čitelnost a estetickou hodnotu díla. Teoretická část diplomové práce se v návaznosti na restaurování portrétů komponovaných do oválného zrcadla malby v pravoúhlém formátu plátna věnuje průzkumu obrazových rámů, ve kterých byl tento typ podobizen v 18. století prezentován na zámku Jaroměřice nad Rokytnou. cze
dc.format 218 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject olejomalba cze
dc.subject textilní podložka cze
dc.subject zámek Jaroměřice nad Rokytnou cze
dc.subject Questenberkové cze
dc.subject obrazové rámy cze
dc.subject barokní rám cze
dc.subject barokní portrét cze
dc.subject Marie Kateřina z Questenberka roz. ze Stadelu cze
dc.subject Jan Adam Questenberk cze
dc.subject restoration eng
dc.subject oil-painting eng
dc.subject easel painting eng
dc.subject Jaroměřice nad Rokytnou chateau eng
dc.subject Questenberk eng
dc.subject picture frame eng
dc.subject baroque frame eng
dc.subject baroque portrait eng
dc.subject Marie Kateřina from Questenberk Stadel eng
dc.subject Jan Adam Questenberk eng
dc.title Restaurování dvou barokních podobizen ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou a rozšířený průzkum rámů s oválným obrazovým zrcadlem cze
dc.title.alternative Restoration of two baroque portraits from the collections of Jaroměřice nad Rokytnou chateau and an extended survey of frames with an oval picture mirror eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2020-10-27
dc.description.abstract-translated The main content of the practical part of the diploma thesis is a complete restoration intervention carried out on two Baroque portraits from the collection of the Jaroměřice nad Rokytnou chateau. An extensive restoration survey was undertaken on the works, including non-invasive imaging methods and chemical-technological analyzes of microsamples of the color layer and canvas. Based on the survey, a suitable restoration approach was chosen for each work, consisting of many steps, in order to secure defects in the color layer and canvas, to reduce other causes of degradation and to improve legibility and aesthetic value of the work. In connection with the restoration of portraits composed in an oval mirror of painting in a rectangular canvas format, the theoretical part of the diploma thesis is dedicated to the research of picture frames in which this type of portraiture was presented in the 18th century in the Jaroměřice nad Rokytnou chateau. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých a umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících podložkách: Textil cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D40497
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Na otázky komise odpovídala jasně a správně. Veškeré postupy restaurování a konzervování logicky zdůvodnila. Komise navrhuje studentku na cenu rektora. cze
dc.identifier.stag 41138
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account