Rezidence, stolice, rezidenční město. Příspěvek k reprezentaci Nového Města pražského v pozdním středověku

Show simple item record

dc.contributor.author Čapský, Martin cze
dc.date.accessioned 2020-03-19T13:28:58Z
dc.date.available 2020-03-19T13:28:58Z
dc.date.issued 2018 cze
dc.identifier.issn 0862-979X cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/75232
dc.description.abstract Studie se zabývá reprezentací Nového Města pražského v pozdním středověku. Intelektuálové spojení s městskou kanceláří odvozovali identitu města od osoby jeho zakladatele - císaře Karla IV. Městští písaři i kazatelé nazývali Nové Město pražské „stolicí císaře Karla“. Autor studie se postupně věnuje několika otázkám. Nejprve se zabývá výrazem „stolice“ a jeho používáním v pozdně středověké češtině. V druhé části studie jsou připomenuty příklady vztahů mezi zeměpanskou rezidencí a městem. Třetí část studie je věnována zeměpanské reprezentaci v městském prostoru a politické komunikaci Nového Města pražského, které muselo hájit ekonomickou, právní i mocenskou nezávislost na Starém Městě pražském. cze
dc.format p. 59-89 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Mediaevalia historica Bohemica, volume 21, issue: 2 cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Pozdní středověk cze
dc.subject města cze
dc.subject politická komunikace cze
dc.subject rezidence cze
dc.subject reprezentace cze
dc.subject Praha cze
dc.subject Late Middle Ages eng
dc.subject towns, political communication eng
dc.subject residence eng
dc.subject representation eng
dc.subject Prague eng
dc.title Rezidence, stolice, rezidenční město. Příspěvek k reprezentaci Nového Města pražského v pozdním středověku cze
dc.title.alternative Residence, “stool”, residential Town. A contribution on the representation of Prague’s New Town in the Late Middle Ages: eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated "Late Middle Ages: The study deals with the representation of Prague’s New Town in the Late Middle Ages. The intellectuals connected with the municipal office derived the identity of the town from the person of its founder – Emperor Charles IV. The town scribes and preachers called Prague’s New Town the “residential town of Emperor Charles”. The study’s author progressively handles several questions. He first deals with the term stolice (stool – residential town) and its use in medieval Czech. In the second part of the study, examples are mentioned of the relations between the royal residence and the town. The third part of the study deals with the royal representation in the urban milieu and the political communication of Prague’s New Town, which had to defend its economic, legal and power independence from Prague’s Old Town." eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.project.ID SGS_2018_008/Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu Kulturní dějiny: badatelské trendy a aktuální metody výzkumu středověku, novověku a současných dějin. cze
dc.identifier.obd 39884316 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account