Towards learner-centeredness: Motivational strategies in Lower-secondary English classes

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černá, Monika
dc.contributor.author Röhrichová, Veronika
dc.date.accessioned 2019-06-18T10:43:55Z
dc.date.available 2019-06-18T10:43:55Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-04-01
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/73760
dc.description.abstract The diploma thesis deals with motivational strategies in lower-secondary English classes in the learner-centred context. The paper is divided into two parts, theoretical and practical. Within the theoretical part, learner-centeredness and its factors are outlined, motivational theories in psychology and education are provided and subsequently, models of motivation within second language acquisition are discussed. Lastly, the theoretical part discusses motivational strategies within the process model of motivation and defines motivational strategies which are in accordance with learner-centeredness and which are suitable for lower-secondary English learners. The research in the practical part is conducted in the form of a case study. The aim of the research is to find out whether the teacher uses the defined motivational strategies, what strategies she uses and how she uses them. Moreover, the aim is to find out how the teacher and the learners perceive these strategies. Three research methods are used in the study: observation, interview and focus groups. The collected data are summarized, analysed and compared. eng
dc.format 84 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject výuka zaměřená na žáka cze
dc.subject motivace cze
dc.subject motivační strategie cze
dc.subject model motivace cze
dc.subject případová studie cze
dc.subject výuka anglického jazyka cze
dc.subject learner-centeredness eng
dc.subject motivation eng
dc.subject motivational strategies eng
dc.subject process model of motivation eng
dc.subject case study eng
dc.subject English language teaching eng
dc.title Towards learner-centeredness: Motivational strategies in Lower-secondary English classes eng
dc.title.alternative Motivační strategie jako prostředek ke zvýšení míry learner-centeredness v hodinách angličtiny na druhém stupni základní školya vnižších třídách víceletých gymnázií cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zitková, Helena
dc.date.accepted 2019-05-29
dc.description.abstract-translated Tato diplomová práce se zabývá motivačními strategiemi pro výuku anglického jazyka na druhém stupni základní školy a v nižších třídách víceletých gymnázií v kontextu tzv. learner-centeredness (výuky zaměřené na žáka). Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je nejprve shrnut koncept výuky zaměřené na žáka a její faktory, dále se práce zaměřuje na motivační teorie v psychologii a vzdělávání. Následně jsou diskutovány modely motivace v procesech učení se cizímu jazyku. V závěru teoretické části jsou diskutovány motivační strategie rámci modelu, který pohlíží na motivaci jako na proces a jsou definovány ty motivační strategie, které jsou v souladu s výukou zaměřenou na žáka a jsou vhodné pro žáky staršího školního věku. Výzkum v praktické části je realizován jako případová studie, která má za cíl zjistit, zda zkoumaný učitel využívá definované motivační strategie ve výuce angličtiny, jaké strategie využívá a jakým způsobem. Mimoto, cílem studie je také zjistit, jak tyto strategie vnímá učitel a jak je vnímají žáci. V případové studii jsou využity tři výzkumné techniky: pozorováni, rozhovor a ohniskové skupiny. Sesbíraná data jsou nakonec shrnuta, analyzována a navzájem porovnána. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D39042
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.description.defence Studentka představila svoji DP a vyjádřila se uspokojivě k připomínkám a otázkám vzneseným v posudcích. Avšak některé obsahové nedostatky nebylo možné v rámci obhajoby odstranit, proto komise potvrdila hodnocení E cze
dc.identifier.stag 37287
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account