Organizace provádění měření geometrických parametrů staničních kolejí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef
dc.contributor.author Lebeda, Jan
dc.date.accessioned 2019-02-11T13:27:21Z
dc.date.available 2019-02-11T13:27:21Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-01-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72155
dc.description.abstract Diplomová práce se bude zabývat organizací plánování měření staničních kolejí. V první kapitole budou popsány jednotlivé měřicí prostředky a technologie měření geometrických parametrů koleje. Druhá kapitola bude věnována posloupnosti jízd malé měřicí drezíny v obvodu Správy tratí Hradec Králové. Pro názornější demonstraci procesu optimalizace jízd měřicí drezíny vypracuje autor grafické znázornění celého obvodu Správy. Pomocí Floydova algoritmu bude nalezena nejkratší, nejrychlejší a nejlevnější cesta mezi dopravnami s kolejovým rozvětvením. Ve třetí kapitole autor stanoví podmínky pro nastavení optimálního plánování jízd malé měřicí drezíny. Na závěr bude zvolena nejvíce vyhovující varianta způsobu jízd. cze
dc.format 83 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject měření cze
dc.subject malá měřicí drezína cze
dc.subject staniční koleje cze
dc.subject železniční stanice cze
dc.subject measuring eng
dc.subject track recording vehicle eng
dc.subject station track eng
dc.subject railway station eng
dc.title Organizace provádění měření geometrických parametrů staničních kolejí cze
dc.title.alternative Organization of track geometry measurement for station tracks eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Linhart, Petr
dc.date.accepted 2019-02-11
dc.description.abstract-translated The thesis will deals with the organization of station track measurement planning. The first chapter will describe the individual measuring instruments and the technology of measurement of the track geometric parameters. The second chapter will be devoted to the sequence of trips of the Small Measuring Trolley in the District of Hradec Králové. For a more prominent demonstration of the optimization process of the Small Measuring Trolley, the author draws a graphical representation of the entire perimeter of the Administration. Using the Floyd algorithm, the shortest, fastest, and least expensive route between railroad branches will be found. In the third chapter, the author sets the conditions for setting up optimal planning of the Small Drops. In the end, the most suitable variant of the ride will be chosen. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D38959
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve své diplomové práci dokázal diplomant odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky recenzenta měl velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagoval velmi pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 37453
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account