Restaurování sochy Jupitera s postamentem Identifikace barokních sochařských děl ze zámku Uherčice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ďoubal, Jakub
dc.contributor.author Majoroš, Peter
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:07:39Z
dc.date.available 2018-09-26T10:07:39Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-14
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71944
dc.description.abstract Předmětem práce je socha Jupitera, ze státního zámku Uherčice. Mezi lety 1955-1970 bylo sochařské dílo několikrát vandalsky poničeno, tak došlo k nenávratným ztrátám originálu. Při restaurátorském zásahu v roku 1979 byly doplněny chybějící částí, jako je hlava a část ruky. Tímto zásahem došlo k změně kompozice a interpretace díla. Bakalářská práce se zabývá komplexním restaurováním sochy Jupitera a jejího postamentu, v minulosti umístněných v arkádovém nádvoří zámku Uherčice. Hlavním cílem bylo provést restaurování a nadstandardní průzkum za použití invazivních a neinvazivních metod, výsledky průzkumu byly základními pilíři pro stanovení koncepce restaurátorského zásahu. Cílem zásahů bylo navrácení hmotové i vizuální integrity díla. Restaurování nevybočuje z nastavené koncepce předchozích zásahů, a má na zřeteli i koncepci celkové obnovy zámku. Ideou je umístit zrestaurovaná sochařská díla, na místo jejich posledního, historicky doloženého umístění ze začátku 20. století. Rozšířená část Bakalářské práce je zaměřená na základní průzkum a shromáždění informací o ostatních sochařských dílech. Předkládaná práce má v neposlední radě sloužit jako relevantní podklad při dalších průzkumech a následném restaurování, ostatních sochařských děl. cze
dc.format 256 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject rekonstrukce cze
dc.subject restaurátorský průzkum cze
dc.subject konsolidace cze
dc.subject biodetrický vápenec cze
dc.subject Uherčice cze
dc.subject Jupiter cze
dc.subject investigation eng
dc.subject conservation eng
dc.subject restoration eng
dc.subject consolidation eng
dc.subject limestone eng
dc.subject Jupiter eng
dc.subject statue eng
dc.subject Uherčice Chateau eng
dc.title Restaurování sochy Jupitera s postamentem Identifikace barokních sochařských děl ze zámku Uherčice cze
dc.title.alternative Investigation and restoration of a statue Jupiter from the Uhercice Chateau. Investigation and collecting information about the other sculptural works from Uhercice Chateau. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Červinka, Josef
dc.date.accepted 2018-09-12
dc.description.abstract-translated The object of this work is a sculpture of Jupiter with a pedestal from the State Castle of Uherčice. Between 1955-70 the sculpture was damaged several times by vandals due to which irreversible losses of the original substance occurred. During the restoration in 1979 missing parts such as the head and a part of an arm were added. As a consequence of this intervention, the overall composition and the interpretation of the sculptural work changed. The bachelor thesis deals with the complex restoration of the sculpture of Jupiter and its pedestal, which were placed in the arcade courtyard of the Castle of Uherčice. The main goal was to carry out a model restoration, above-standard investigation with the use of invasive as well as non-invasive methods. The aim of the treatment was to restore the mass and visual integrity of the sculptural work. The conception of the intervention corresponds with the ideas of previous restorations and considers the conception of the total renovation of the castle. The idea is to place the restored sculptural works to the place of their last historically documented placement from the begin of the 20th century. The extended part of the bachelor thesis is focused on the basic investigation and collecting information about the other sculptural works. The presented work should also serve as a relevant basis for other investigations and future restoration of other sculptural works. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D38600
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Student představil svoji práce formou prezentace, průběžně reagoval na dotazy a dílčí připomínky v posudcích vedoucího práce a oponenta. Vzhledem k pozitivnímu hodnocení v obou posudcích a průběhu obhajoby navrhujeme hodnocení výborně. cze
dc.identifier.stag 36628
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account