Restaurování reliéfu sv. Bernarda na morovém sloupu v Kutné Hoře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ďoubal, Jakub
dc.contributor.author Šibravová, Kateřina
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:07:38Z
dc.date.available 2018-09-26T10:07:38Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-14
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71943
dc.description.abstract Bakalářská práce se skládá z praktické části zahrnující komplexní restaurátorský zásah a rozšířeného restaurátorského průzkumu. Předmětem komplexního restaurátorského zásahu byl polychromovaný vápencový reliéf sv. Bernarda, který se nachází na západní straně morového sloupu v Kutné Hoře. V textu lze nalézt celou historii díla, souhrnný restaurátorský průzkum, stejně tak i metody a materiály použité při restaurování. Rozšířený restaurátorský průzkum se věnuje čištění kutnohorského vápence laserem. V rámci prováděných experimentů byl sledován vliv různé intenzity laseru, velikost bodu i pohybu ramenem laseru při čištění na výsledný vizuální vjem. Výsledky rozšířeného průzkumu a získané zkušenosti byly využity v praktické části bakalářské práce. cze
dc.format 84 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject laser cze
dc.subject vápenec cze
dc.subject čištění cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject sv. Bernard cze
dc.subject vápenec cze
dc.subject Kutná Hora cze
dc.subject morový sloup cze
dc.subject laser eng
dc.subject limestone eng
dc.subject cleaning eng
dc.subject restoration eng
dc.subject Saint Bernard eng
dc.subject limestone eng
dc.subject Kutná Hora eng
dc.subject plague column eng
dc.title Restaurování reliéfu sv. Bernarda na morovém sloupu v Kutné Hoře cze
dc.title.alternative Restoration of the relief St. Bernard from the plague column in Kutná Hora eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kulhánek, Martin
dc.date.accepted 2018-09-12
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis consists of a practical part involving a complex restoration intervention and extended restoration research. The object of the complex restoration intervention was a polychrome limestone relief of St. Bernard, located on the western side of the plague column in Kutná Hora. The text can be found throughout the history of the work, a comprehensive restoration survey, as well as the methods and materials used in the restoration. The extensive restoration research is dedicated to laser cleaning of limestone of Kutná Hora. Within the experiments conducted, the effect of different laser intensities, size of the point and the movement of the laser arm during the cleaning on the resulting visual perception were monitored. Results of the extended survey and the acquired experience were used in the practical part of the bachelor thesis. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D38604
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Studentka představila svoji bakalářskou práci, při prezentaci reagovala na připomínky obsažené v posudcích vedoucího práce a oponenta. Při následné diskusi reagovala na doplňující dotazy, na které uspokojivě odpověděla. Vzhledem k drobným výtkám v obou posudcích navrhujeme hodnocení B. cze
dc.identifier.stag 36627
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account