Aplikace fyzikálně-chemických instrumentálních metod - účinný nástroj tribotechnické diagnostiky

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Sejkorová, Marie
dc.date.accessioned 2018-07-27T10:42:14Z
dc.date.available 2018-07-27T10:42:14Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71482
dc.description.abstract Habilitační práce je souborem deseti vybraných publikovaných prací doplněných průvodními komentáři, které se týkají aktuální problematiky - aplikace fyzikálně-chemických instrumentálních metod v oblasti tribotechnické diagnostiky (TTD). Tematicky lze tyto práce rozdělit do dvou skupin: 1. práce publikující výsledky vypracovaných a ověřených postupů využití instrumentálních metod TTD při sledování chemické degradace maziv aplikovaných v dopravních prostředcích a strojních součástech a při hodnocení procesu opotřebení mazaných součástí analýzou částic opotřebení; na základě těchto výsledků byla jednak navržena optimalizace výměnných intervalů, jednak byly definovány a kvantifikovány souvislosti mezi výsledky chemické a částicové analýzy, 2. práce publikující výsledky vypracování a ověření navržených metodik stanovení vybraných fyzikálních a chemických parametrů motorových olejů a paliv za použití instrumentální techniky a pokročilého statistického software. V závěru celé práce byly diskutovány přínosy a perspektivy uplatnění navržených a experimentálně ověřených postupů a metodik. cze
dc.format 160 s.
dc.language.iso cze, eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject tribotechnická diagnostika cze
dc.subject mazání cze
dc.subject mazivo cze
dc.subject instrumentální metoda cze
dc.subject FTIR spektrometrie cze
dc.subject opotřebení cze
dc.subject částicová analýza cze
dc.subject ferrografie cze
dc.subject tribotechnical diagnostic eng
dc.subject lubrication eng
dc.subject lubricant eng
dc.subject instrumental methods eng
dc.subject FTIR spektometry eng
dc.subject wear eng
dc.subject particle analysis eng
dc.subject ferrography eng
dc.title Aplikace fyzikálně-chemických instrumentálních metod - účinný nástroj tribotechnické diagnostiky cze
dc.title.alternative Application of physico-chemical instrumental methods - an effective tool for tribotechnical diagnostics eng
dc.type habilitační práce cze
dc.description.abstract-translated Habilitation thesis is a collection of ten selected published works which are complemented by accompanying commentaries that relate to current issues - application of physico-chemical instrumental methods in tribotechnical diagnostics (TTD). Thematically, the works may be divided into two groups: 1. works publishing results of performed and validated procedures of use of instrumental TTD methods in monitoring the chemical degradation of lubricants used in vehicles and machinery parts, and evaluation of process of wear of lubricated parts using analysis of lubricated parts wear. Based on these results, new oil replacement intervals were optimized, and correlation between results of chemical and particle analyses were defined and quantified. 2. Works publishing results of the development and validation of proposed methodologies for determination of selected physical and chemical parametres of motor oil and fuels using instrumental techniques and advanced statistical software. In conlusionm the thesis discusses the benefits and prospects of implementation of proposed and experimentally verified procedures and methodologies. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera. Výukové a výzkumné centrum v dopravě. cze
dc.thesis.degree-name doc.
dc.identifier.signature D38248


Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet