Problematika užívání alkoholu u žáků základní školy

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Michková, Adéla
dc.contributor.author Plašilová, Anna
dc.date.accessioned 2018-07-17T08:00:57Z
dc.date.available 2018-07-17T08:00:57Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-05-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71477
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma "Problematika s užíváním alkoholu u žáků ZŠ" je rozdělena na teoretickou a průzkumnou část. Teoretická část se zaměřuje na období dospívání, rizikové chování, alkohol, jeho účinky, na alkohol v dětství a dospívání. Dále se zaměřuje na závislostní chování, na faktory, které zvyšují rozvoj závislosti, a přímo na závislost na alkoholu. Také je popsána léčba závislosti na alkoholu a protidrogová prevence. Průzkumná část se zabývá hodnocením a interpretací dat, která byla získána na základě dotazníkového šetření u žáků 9 tříd na základní škole v Královéhradeckém kraji. cze
dc.format 65 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject alkohol cze
dc.subject adolescence cze
dc.subject závislost cze
dc.subject prevence cze
dc.subject léčba cze
dc.subject adolescence eng
dc.subject alcohol eng
dc.subject reliance on alcohol eng
dc.subject prevention eng
dc.subject therapy eng
dc.title Problematika užívání alkoholu u žáků základní školy cze
dc.title.alternative The problematics of alcohol consumption among primary school children eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Čermák, Zdeněk
dc.date.accepted 2018-06-21
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis themed "The problematics of alcohol consumption among primary school children" is split into theoretical and research part. The theoretical part focuses on adolescence, risk behavior, alcohol, its effects in childhood and adolescence. It also focuses on addictive behaviors, factors that increase the development of addiction, and addiction to alcohol. Also, I described is the treatment of alcohol dependence and drug prevention. The research part deals with evaluation and interpretation of data, which was obtained based on a questionnaire survey of pupils of 9 classes at elementary school in the Hradec Králové region. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38103
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: B Hodnocení oponenta: E Doplňující otázky k obhajobě: 1. Na jaké služby byste odkázala dítě (popř. jeho rodiče) u něhož bylo zjištěno, že nadměrně užívá alkohol? 2. Z jaké literatury jste čerpal při sestavování Vašeho dotazníku? 3. Jak jste v dotazníku vytipovala otázky, které jste vyhodnotila podle pohlaví? 4. Jak souvisí téma a výsledky Vaší práce s oborem zdravotně-sociální pracovník? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 35515


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet