Comparison of various bismuth film electrodes in simultaneous electrochemical detection of heavy metals for application in quantum dot-linked immunoassays

Show simple item record

dc.contributor.author Sýs, Milan cze
dc.contributor.author Metelka, Radovan cze
dc.contributor.author Korecká, Lucie cze
dc.contributor.author Pokorná, Helena cze
dc.contributor.author Švancara, Ivan cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T03:36:27Z
dc.date.available 2018-02-27T03:36:27Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.issn 0026-9247 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70251
dc.description.abstract Various electrode materials commonly used in electroanalysis were tested in preparation of respective bismuth film electrodes and compared in simultaneous electrochemical detection of heavy metals, simulating dissolved quantum dots used as labels of antibodies in quantum dot-linked immunosorbent assays. According to results obtained during voltammetric measurements, it can be concluded that selected commercial screen-printed electrodes showed many significant drawbacks which are described in detail. Contrary to the gold disk electrode, conventional glassy carbon electrode coated with thin bismuth film was applicable up to -1.5 V without the need to use very high content of bismuth in supporting electrolyte. Moreover, significant interactions among present metals were observed during their electrochemical stripping analysis, especially in presence of copper and silver. eng
dc.format p. 505-510 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Monatshefte fur Chemie, volume 142, issue: 3 eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject Bismuth film electrodes eng
dc.subject Electrochemical immunoassays eng
dc.subject Heavy metals eng
dc.subject Quantum dots eng
dc.subject Square wave anodic stripping voltammetry eng
dc.subject Bizmutové filmové elektrody cze
dc.subject Elektrochemické imunotesty cze
dc.subject Těžké kovy cze
dc.subject Kvantové tečky cze
dc.subject Square wave rozpouštěcí voltammetrie cze
dc.title Comparison of various bismuth film electrodes in simultaneous electrochemical detection of heavy metals for application in quantum dot-linked immunoassays eng
dc.title.alternative Srovnání různých bizmutových filmových elektrod při simultánní elektrochemické detekci těžkých kovů pro aplikaci v kvantových tečkových imunoanalýzách cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Různé elektrodové materiály běžně používané v elektroanalýze byly testovány při přípravě příslušných bizmutových filmových elektrod a porovnány při simultánní elektrochemické detekci těžkých kovů, simulující rozpuštěné kvantové tečky používané jako značky protilátek v imunotestech. Podle výsledků získaných během voltametrických měření lze usoudit, že vybrané komerční tuštěné elektrody vykazují mnoho významných nedostatků, které jsou podrobně popsány. Na rozdíl od zlaté diskové elektrody byla konvenční elektroda ze skelného uhlíku potažená tenkým bizmutovým filmem použitelná až do -1,5 V bez nutnosti použití velmi vysokého obsahu bizmutu v podpůrném elektrolytu. Kromě toho byly pozorovány významné interakce mezi přítomnými kovy během jejich elektrochemické analýzy, zejména v přítomnosti mědi a stříbra. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng
dc.identifier.doi 10.1007/s00706-016-1901-9 eng
dc.project.ID GA15-16549S/Vývoj ultrasensitivní imunomagnetické metody s kvantovými tečkami pro simultánní elektrochemickou detekci nádorových markerů. eng
dc.identifier.wos 000396528600015
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85011559217
dc.identifier.obd 39878947 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account