Theory of Financial Management in Practice of Czech Companies

Show simple item record

dc.contributor.author Kuběnka, Michal cze
dc.contributor.author Honková, Irena cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T03:35:04Z
dc.date.available 2018-02-27T03:35:04Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.issn 1338-9777 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/70240
dc.description.abstract This article is focused on comparing of theoretical financial management approaches with financial management practice of Czech companies operating in sectors of manufacturing industry. Empirical research found big differences between basic theoretica recommandations and their fulfillment in practice. Discound rate in the form of weighted average cost of capital value plays a key role in many financial decisions above all in capital structure optimalisation and in dynamic assessment method needed for investment decisions. Nevertheless is proved that only 20 % of companies work with discount rate, the rest of them does not specify the discount rate value. It has been determined the impact of the ownership links with larger companies on the use of discount rate in company. This proves the fact that discount rate users are parent companies (15 %), daughter companies owned by Czech parent companies (27%) and daughter companies with foreign parent companies (54 %). eng
dc.format p. 11-14 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Management : science and education, volume 5, issue: 2 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Financial Management eng
dc.subject WACC eng
dc.subject discount rate eng
dc.subject capital structure eng
dc.subject investment assessment eng
dc.subject manufacturing industry eng
dc.subject Finanční management cze
dc.subject WACC cze
dc.subject diskontní sazba cze
dc.subject kapitálová struktura cze
dc.subject investiční ohodnocení cze
dc.subject zpracovatelský průmysl cze
dc.title Theory of Financial Management in Practice of Czech Companies eng
dc.title.alternative Teorie finančního managmentu v praxi českých společností cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Tento článek je zaměřen na porovnání teoretických přístupů finančního řízení s praxí finančního řízení českých společností působících v odvětví zpracovatelského průmyslu. Empirický výzkum zjistil velké rozdíly mezi základními teoretickými doporučeními a jejich naplněním v praxi. Diskontní míra ve formě vážených průměrných nákladů na kapitál hraje klíčovou roli v mnoha finančních rozhodnutích především v oblasti optimalizace kapitálové struktury a dynamické metody hodnocení potřebné pro investiční rozhodnutí. Nicméně je dokázáno, že pouze 20% firem pracuje s diskontní sazbou, zbylé společnosti nezahrnují hodnotu diskontní sazby do svých rozhodovacích kritérií. Byl určen dopad vlastnických vztahů s většími společnostmi na využívání diskontní sazby ve společnosti. To dokládá skutečnost, že uživatelé diskontní sazby jsou mateřské společnosti (15%), dceřiné společnosti vlastněné českými mateřskými společnostmi (27%) a dceřiné společnosti se zahraničními mateřskými společnostmi (54%). cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng
dc.relation.publisherversion http://www.infoma.fri.uniza.sk/mse.php eng
dc.identifier.obd 39878878 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account