Hypotermie během gynekologických operací

Show simple item record

dc.contributor.author Škorničková, Zuzana cze
dc.contributor.author Vaňková, Julie cze
dc.date.accessioned 2017-09-19T11:57:46Z
dc.date.available 2017-09-19T11:57:46Z
dc.date.issued 2017 cze
dc.identifier.issn 1338-6263 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69542
dc.description.abstract Cíl: Cílem práce bylo zjistit, zda jsou klientky, přicházející na gynekologické operační sály v nemocnici Pardubického kraje ke gynekologické operaci trvající minimálně 90 minut, vystaveny hypotermii. Východiska: Hodnota tělesné teploty je řazena mezi důležité ukazatele aktuálního stavu člověka. Celková anestezie hraje v ovlivňování termoregulace také výraznou roli. Metodika: Provedeno kvantitativní výzkumné šetření, kdy do záznamového archu vlastní tvorby byly zapisovány námi zvolené údaje (iniciály a rok narození, operační přístup, tělesná teplota v předem stanovených intervalech, hmotnost, výška, osoba, která měřila tělesnou teplotu klientek a prováděná preventivní opatření proti hypotermii). Soubor respondentů tvořilo 50 žen z různých věkových kategorií a BMI, které podstoupily gynekologickou operaci vaginální či abdominální, která trvala déle než 90 minut. Výsledky: Z 50 klientek, které podstoupily gynekologickou operaci trvající déle než 90 minut, mělo 30 z nich (60,00 %) během pobytu na operačním sále hypotermii. Žen, které se řadily do skupiny BMI v normě bylo celkem 16 (32,00 %) ze všech zúčastněných. U 14 z nich (28,00 %) se hypotermie vyskytla. Do skupiny BMI nadváha patřilo 16 klientek (32 %), hypotermie se vyskytla u 9 z nich (18,00 %). Do skupiny obézních patřilo 18 žen (36 %). V tomto případě se hypotermie vyskytla u 5 z nich (10,00 %) U operací, kdy samotný zákrok trval 90 minut, se hypotermie vyskytla v 17 (34,00 %), případech. Závěr: V našem případě se hypotermie vyskytla u 30 klientek z 50, což je alarmující číslo, jelikož hypotermie může vést k následným pooperačním komplikacím a zhoršené pooperační rekonvalescenci. cze
dc.format p. 28-33 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie, volume 7, issue: 1 cze
dc.rights open access cze
dc.subject tělesná teplota, hypotermie, gynekologie, prevence hypotermie, operační sál, anestezie cze
dc.subject Body Temperature, Hypothermia, Gynaecology, prevention of gypotermia, operating theatre, anesthesia eng
dc.title Hypotermie během gynekologických operací cze
dc.title.alternative Hypotermia during gynaecologic operations eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Aim: The main aim of the work was to determine whether the selected clients coming for gynecological operating rooms in the hospital Pardubice region for gynecological operation lasting at least 90 minutes in hypothermia. Background: The value of body temperature is ranked among important indicators of the current state of man. Body temperature determines the state of equilibrium, which is due to heat build-organism, receiving heat from the environment and dispersing heat from the body. Methods: We made quantitative research, when the recording sheet own compositions have been recorded by us defined data (initials and year of birth, surgical approach, body temperature at predetermined intervals, weight, height, the person who measured the body temperature of the clients and undertake preventive measures against hypothermia ). The respondents comprised 50 women of different ages and BMI, which underwent gynecological operation vaginal or abdominal, which lasted more than 90 minutes. Results: Of the 50 clients who underwent gynecological operation lasting more than 90 minutes, had 30 of them (60.00%), while on the operating room hypothermia. Women who ranged in normal BMI group were a total of 16 (32.00%) of all those involved. In 14 of them (28.00%) with hypothermia while on gynecological operating theater. The group of overweight BMI included 16 clients (32%), hypothermia occurred in 9 of them (18.00%). Obese belonged to a group of 18 women (36%) of all monitored clients. In this case, hypothermia occurred in 5 of them (10.00%) In operations, when the actual treatment lasted 90 minutes, hypothermia occurred in 17 (34.00%) cases. Conclusions: In our case, the hypothermia occurred in 30 of the 50 clients, which are quite alarming figure because hypothermia can lead to subsequent postoperative complications and decreased postoperative reconvalescence. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.relation.publisherversion http://www.osetrovatelstvo.eu/archiv/2017-rocnik-7/cislo-1/hypotermie-behem-gynekologickych-operaci cze
dc.identifier.obd 39878822 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account