Vývoj a zhodnocení obsahové validity znalostního dotazníku pro pacienty s diabetes mellitus

Show simple item record

dc.contributor.author Šoukalová, Kristýna cze
dc.contributor.author Prázdný, Martin cze
dc.contributor.author Doležalová, Barbora cze
dc.date.accessioned 2017-09-19T11:57:37Z
dc.date.available 2017-09-19T11:57:37Z
dc.date.issued 2017 cze
dc.identifier.issn 1803-4330 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69540
dc.description.abstract Východiska: V současně době v České republice chybí dotazník, který by ověřil úroveň znalostí pacientů s diabetem. Takový dotazník je potřebný, protože počet nemocných s diabetem stále stoupá a je třeba, aby bylo možné hodnotit efektivitu prováděné edukace, která je personálně i časově velmi náročná. Dotazník posuzující znalosti pacientů je jednou z možností, jak lze efektivitu edukace hodnotit. Cíl: Cílem práce bylo vytvořit znalostní dotazník pro osoby s diabetem. Součástí tohoto cíle bylo navrhnou hlavní témata, oblasti a konkrétní položky nově tvořeného znalostního dotazníku, zhodnotit obsahovou validitu hlavních navržených oblastí, konkrétních navržených položek dotazníku a jednotlivých částí celého dotazníku. Metody: Pro tvorbu samotného dotazníku a pro hodnocení jeho obsahové validity byla navázána spolupráce s 12 odborníky z praxe. Na základě této spolupráce pomocí výzkumné metody Delphi, studia odborné literatury a publikací, byla navržena hlavní témata dotazníku, jeho hlavní oblasti a konkrétní položky. Obsahová validita byla zhodnocena pomocí výpočtu indexu obsahové validity. Výsledky: Finální podoba dotazníku je tvořena 4 hlavními tématy, 16 oblastmi a 53 položkami. Index obsahové validity (CVI) se pro jednotlivé oblasti dotazníku pohyboval v rozmezí 0,50 až 1,00, pro jednotlivé položky v rozmezí 0,33-1,00. CVI pro jednotlivé části dotazníku (S-CVI/Ave) se pohyboval v rozmezí 0,90-0,98. Závěr: Nově vytvořený měřící nástroj k hodnocení znalostí u pacientů s diabetem byl zhodnocen jako obsahově vysoce validní. V následujících krocích výzkumu budou ověřovány další psychometrické vlastnosti dotazníku a jeho srozumitelnost pro respondenty. cze
dc.format p. 8-14 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Profese on-line, volume 10, issue: 1 cze
dc.rights open access cze
dc.subject Klíčová slova: obsahová validita, dotazník, znalost, diabetes mellitus cze
dc.subject Keywords: content validity, questionnaire, knowledge, diabetes mellitus eng
dc.title Vývoj a zhodnocení obsahové validity znalostního dotazníku pro pacienty s diabetes mellitus cze
dc.title.alternative Development and evaluation of content validity knowledge questionnaire for patients with diabetes mellitus eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Background: Currently in the Czech Republic there is lack of questionnaire that would verify the level of knowledge of patients with diabetes. Such a questionnaire is needed because the numbers of diabetic patients are increasing and need to be able to evaluate the effectiveness of the implementation of education, which is staffed and very time consuming. The questionnaire assessing patient knowledge is one of the ways you can evaluate the effectiveness of education. Aim: The aim was to create a knowledge questionnaire for people with diabetes. The objective was to propose major themes, areas and specific items of the newly formed knowledge questionnaire, to assess the content validity of the proposed main areas of proposed specific questionnaire items and individual parts of the entire questionnaire. Methods: For questionnaire creation itself and for assessing its content validity was established cooperation with 12 field experts. On the basis of this cooperation through research methods Delphi, the study literature and publications have been proposed major themes of the questionnaire, its main areas and specific items. Content validity was evaluated by calculating the content validity index. Results: The final version of the questionnaire is made up of four main topics, regions 16 and 53 items. Content validity index (CVI) for each area of the questionnaire ranged from 0.50 to 1.00, for each item in the range from 0.33 to 1.00. CVI for each part of the questionnaire (S-CVI/Ave) ranged from 0.90 to 0.98. Conclusion: The newly created measurement tools to assess knowledge in patients with diabetes was assessed as highly valid content. In the next step of research will be examined further psychometric properties of the questionnaire and its comprehensibility for respondents. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.identifier.doi 10.5507/pol.2017.002 cze
dc.relation.publisherversion https://profeseonline.upol.cz/artkey/pol-201701-0003_Vyvoj_a_zhodnoceni_obsahove_validity_znalostniho_dotazniku_pro_pacienty_s_diabetes_mellitus.php
dc.identifier.obd 39878817 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account