Návrh zvýšení hospodárnosti a bezpečnosti jízdy v silniční nákladní dopravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Jaroslav
dc.contributor.author Hlásek, Ondřej
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:50:49Z
dc.date.available 2017-06-22T06:50:49Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-01
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68741
dc.description.abstract Práce se zabývá faktory, které ovlivňují spotřebu vozidla a bezpečnost jízdy v závislosti na technologiích zvyšujících hospodárnost a bezpečnost, vozidle a řidiči. Autor analyzoval faktory působící na bezpečnost a hospodárnost jízdy. Dále v této práci autor navrhl opatření vedoucí k vyšší bezpečnosti a hospodárnosti jízdy. Navrženými opatřeními jsou změna vzdělávání především řidičů nákladních vozidel. Dále autor navrhl vzdělávat i ostatních účastníky silničního provozu a větší zaměření na odstup mezi vozidly. Poslední návrh se týká školení v oblasti hospodárné jízdy. cze
dc.format 66 s., 14 s. příloh
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost silniční dopravy cze
dc.subject hospodárná jízda cze
dc.subject řidiči cze
dc.subject silniční nákladní doprava cze
dc.subject safety of road transport eng
dc.subject eco drive eng
dc.subject drivers eng
dc.subject road haulage eng
dc.title Návrh zvýšení hospodárnosti a bezpečnosti jízdy v silniční nákladní dopravě cze
dc.title.alternative Proposal of efficiency and safety raise in road haulage eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated The thesis deals with factors that influence vehicle consumption and driving safety, depending on efficiency and safety technologies, vehicles and drivers. The author analyzed the factors driving safety and efficiency. Further, in this work the author proposed measures leading to increased safety and efficiency of driving. The proposed measures are the change of education in particular of truck drivers. Furthermore, the author proposed to educate other road users and to focus more on the distance between vehicles. The last proposal concerns training in economical driving. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36262
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil bakalářskou práci a zodpověděl otázky státní zkušební komise. Vedoucí bakalářské práce uvedl, že student prezenční formy si přinesl téma z praxe a bylo mu schváleno. Pro řešení využíval zkušenosti získané během studia, především z předmětů: TŘD - silniční doprava a Provozování silniční dopravy. V rámci řešení práce provedl i vlastní měření odstupů vozidel. Na práci pracoval průběžně a konzultoval také v praxi. Dílčí dosažené výsledky předával průběžně ke konzultacím v tištěné podobě a ke konci i v elektronické podobě. Na připomínky vedoucího práce reagoval a zapracovával je do bakalářské práce. V práci se objevovaly pravopisné chyby. Oponent bakalářské práce v posudku uvedl, že práce přehledně mapuje faktury, které mohou ovlivnit bezpečnou a hospodárnou jízdu. Student také uvádí argumenty, proč je dobré věnovat hospodárné jízdě zvýšenou pozornost. V práci se vyskytuje větší množství chyb v interpunkci. cze
dc.identifier.stag 32819
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account