Skladování ve společnosti BOHEMILK, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hyršlová, Jaroslava
dc.contributor.author Havlová, Jana
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:49:49Z
dc.date.available 2017-06-22T06:49:49Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68664
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou skladování ve společnosti BOHEMILK, a.s. V rámci teoretické části je pozornost věnována procesu skladování, zásobám a také nákladům souvisejícím se skladováním. Poté je provedena analýza skladování materiálů, nedokončené výroby i hotových výrobků ve vybrané společnosti. Výsledky analýzy jsou poté využity pro návrhy manipulační techniky, informačních technologií a obsluhy v nově vybudovaném skladu výrobků. Navržené úpravy jsou ekonomicky zhodnoceny. cze
dc.format 81 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject proces skladování cze
dc.subject zásoby cze
dc.subject náklady na skladování cze
dc.subject mlékárenské produkty cze
dc.subject storage process eng
dc.subject stocks eng
dc.subject storage costs eng
dc.subject dairy products eng
dc.title Skladování ve společnosti BOHEMILK, a.s. cze
dc.title.alternative Storage in company BOHEMILK, a.s. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kolář, Antonín
dc.date.accepted 2017-06-12
dc.description.abstract-translated This thesis deals with storage issues in company BOHEMILK, PLC. Within the theoretical part, attention is paid to the storage, warehousing process and its costs. An analysis is then made of the storage of materials, incomplete production and also finished products in aforementioned company. Results of our analysis are then used for the design of handling process, information technology and operation in the newly built warehouse. The proposed modifications are economically evaluated. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D36337
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázala diplomantka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky oponenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 33501
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account