Profesní vzdělávání a kompetence všeobecných sester

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hlaváčková, Eva
dc.contributor.author D'Mello, Petra
dc.date.accessioned 2017-06-22T06:03:07Z
dc.date.available 2017-06-22T06:03:07Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-09
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/68033
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je prezentace vzdělávání všeobecných sester a jejich kompetencí. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části je popisován historický vývoj ošetřovatelství, současný vzdělávací systém a aktuálně navrhované změny ve vzdělávání všeobecných sester a v novele zákona č. 96/2004 Sb. Teoretická část práce dále seznamuje se současnou legislativou a s kompetencemi všeobecných sester. Empirická část se zabývá výzkumem pomocí dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit názory všeobecných sester z jedné konkrétní nemocnice v České republice na současnou problematiku profesního vzdělávání a přidělených kompetencí. cze
dc.format 80 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject historie ošetřovatelství cze
dc.subject vzdělávání všeobecných sester cze
dc.subject kompetence ve zdravotnictví cze
dc.subject novelizace zákona cze
dc.subject nursing history eng
dc.subject education of general nurses eng
dc.subject competencies in health care eng
dc.subject amendment of law eng
dc.title Profesní vzdělávání a kompetence všeobecných sester cze
dc.title.alternative Professional education and competencies of general nurses eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holubová, Ilona
dc.date.accepted 2017-06-20
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis is to present education of general nurses and their competencies. The thesis is divided into the theoretical and empirical part. The theoretical part describes the historical development of nursing, the current education system, the currently proposed changes in nursing education and the amendment to Act No. 96/2004 Coll. The theoretical part of the thesis also informs about the current legislation and the competencies of the nurses. The empirical part deals with research using a questionnaire survey aimed at finding out the opinions on the actual issue of professional education and assigned competencies. The team of general nurses, who participated in the survey, works for a particular hospital in the Czech Republic. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D36574
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jaké výsledky považujete ve Vašem šetření za nejvýznamnější? 2. Máte nějakou představu, jak byste Vy sama motivovala všeobecné sestry do aktivit a členství v profesních zdravotnických organizacích? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 33306
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account