Ikonopis současné Koptské ortodoxní církve v návaznosti na tzv. „koptský revival“ v Egyptě 20. stol. – „národní obrození v koptské ikonografii“

Show simple item record

dc.contributor.author Civínová, Veronika cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:58:10Z
dc.date.available 2017-05-11T10:58:10Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.isbn 978-80-87922-07-1 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67427
dc.description.abstract Hlavní myšlenka příspěvku je, že počátky současného koptského ikonopisu (vycházející z práce Isháqa Fanúse) a jeho prvky inspirace ve staroegyptském umění, jsou součástí vytváření identity Koptů na národně-etnickém základě a zároveň součástí tzv. revivalu Koptské Orthodoxní Církve. Jedním ze základů koptské identity, je prokazování kontinuity koptského národa se starými Egypťany. Pod vlivem „západního“ pojetí národa, pak Kopti sebe sama chápou jako přímé (christianizované) dědice staroegyptské kultury. Tento vliv lze sledovat jak skrze akademickou rovinu koptologie a v politice, ale nalezl také své místo v některých theologických pojednáních. Dalším důvodem k znovuvytvoření koptského ikonopisu, je potřeba vymanění se z vlivu západních církví a potřeba navázat na své pravoslavné kořeny, jež se vlivem západní misie vytrácely. cze
dc.format p. 427-437 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Karlova cze
dc.relation.ispartof Staré a nové. Staré jako východisko či překážka? : sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských programů cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Současný koptský ikonopis cze
dc.subject Koptská identita cze
dc.subject faraonismus cze
dc.subject Contemporary Coptic Iconography eng
dc.subject Coptic Identity eng
dc.subject Faraonism eng
dc.title Ikonopis současné Koptské ortodoxní církve v návaznosti na tzv. „koptský revival“ v Egyptě 20. stol. – „národní obrození v koptské ikonografii“ cze
dc.title.alternative Icon-painting in Contemporary Coptic Orthodox Church in connection with the "Coptic Revival" in 20th century Egypt - "The National Revival in Coptic Icon-painting" eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated The main idea that I will pursue in this arti­ cle is that the beginnings of contemporary Coptic icon-painting (with its origins in the work of Isháq Fanús) and the elements in ancient Egyptian art that inspired it are an integral part of the creation of a Coptic identity on a national and ethnic basis, and at the same time part of the "revival" of the Coptic Orthodox Church. One of the basic features of the Coptic identity is demonstrating the continuity be­ tween the Coptic nation and the ancient Egyptians. Under the influence of the Western concept of "na­ tíon', the Copts see themselves as the direct (Chris­ tianised) heirs of the ancient Egyptian culture. This influence can be traced both on the academic Jeve! of Coptology and in politics, but has also found its place in some theological treatises. Another reason for the revival of Coptic icon-painting is the need felt by the Copts to emancipate themselves from the influence of the Western churches and to reconnect with their Orthodox roots, which had become lost under the influence ofWestern missions. eng
dc.event Staré a nové. Staré jako východisko či překážka? (28.04.2016 - 28.04.2016) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.project.ID SGS_2016_013/Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského a magisterského programu Filosofie, oboru Religionistika cze
dc.identifier.obd 39878767 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account