Podnikové sociální sítě – cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti regionů

Show simple item record

dc.contributor.author Školudová, Jana cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:55:02Z
dc.date.available 2017-05-11T10:55:02Z
dc.date.issued 2016 cze
dc.identifier.isbn 978-80-7509-459-9 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67385
dc.description.abstract Regionální konkurenceschopnost je schopnost produkovat zboží a služby, které obstojí na mezinárodních trzích s cílem dosahovat poměrně vysokých příjmů a vysoké úrovně zaměstnanosti. Z toho vyplývá, že pokud chce být region konkurenceschopný, měl by zabezpečit pracovní příležitosti v přiměřeném množství a kvalitě. Rychlý vývoj informačních technologií umožňuje získat konkurenční výhodu v návaznosti na efektivní práci s těmito technologiemi. Článek se zabývá otázkou, zda informační technologie pozitivně ovlivňují podniky v oblasti flexibility a připravenosti na změny v obsazování pracovních pozic. Metodologie příspěvku je na základě dotazníkového šetření v České republice v roce 2016. Výsledky výzkumu prezentují současný trend a podporují využívání podnikových sociálních sítí v podnicích. Regiony se skládají z ekonomických subjektů, které stabilizují či generují nová pracovní místa, nové příležitosti, přičemž mají zásadní vliv na prosperitu, blahobyt a životní úroveň regionů. cze
dc.format p. 875-880 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Mendelova univerzita v Brně cze
dc.relation.ispartof Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2016 cze
dc.rights open access cze
dc.subject region cze
dc.subject podniková sociální síť cze
dc.subject flexibilita cze
dc.subject pracovní pozice cze
dc.subject region eng
dc.subject enterprise social networking eng
dc.subject flexibility eng
dc.subject job positions eng
dc.title Podnikové sociální sítě – cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti regionů cze
dc.title.alternative Enterprise Social Networks - a Way to Increase the Competitiveness of Regions Enterprise Social Networks - a Way to Increase the Competitiveness of Regions eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated Regional competitiveness is the ability to produce goods and services which can withstand international markets in order to achieve relatively high incomes and high levels of employment. It follows that if he wants to be a competitive region, should provide job opportunities in appropriate quantity and quality. The rapid development of information technology allows obtaining a competitive advantage in relation to the effective work with these technologies. The paper deals with the question of whether information technologies positively affect enterprises in terms of flexibility and readiness for changes in staffing positions. Research methodology is based on questionnaire survey in the Czech Republic in 2016. The research results presented the current trend and encourage the use of enterprise social networks in enterprises. Regions consist of economic entities that stabilize and generate new jobs, new opportunities, while having a major impact on the prosperity and living standards of the Regions. eng
dc.event Region v rozvoji společnosti 2016 (20.10.2016 - 20.10.2016) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.relation.publisherversion http://www.icabr.com/respo/RESPO_2016.pdf
dc.identifier.obd 39878371 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account