The effectiveness of public finances provided to public library services in the Czech Republic

Show simple item record

dc.contributor.author Pichová, Simona cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:48:55Z
dc.date.available 2017-05-11T10:48:55Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-214-5355-5 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67303
dc.description.abstract This article aims to provide an overview of the efficiency of allocated funding for the provision of public library services. The article deals with monitoring the impact of individual variables on the dependent var-iable - the amount of return on in-vestment (ROI). The article works with the values obtained in the project "We will calculate ROI," which took place in 2015 in the Czech Republic in cooperation with the Munici-pal Library in Prague and Pardubice University with the support of the Ministry of Culture of the Czech Republic. Data obtained in this project was drawn up by the cost-benefit analysis. The impact of individual determinants of the amount of ROI will be assessed by multiple regression analysis and cluster analysis. The article aims to determine, depending on the amount of selected indicators ROI. Estimates show a sig-nificant determinant which ones are important and have an impact on the value of ROI. The influence of regional indicators and values regarding specific libraries. The article accounted the ROI of 36 libraries in the Czech Republic and their comparison for the years 2012 and 2014. Libraries were divided into groups based on similarity of values of significant indicators. This is the first research in the Czech Republic, which was made in measuring the value of public libraries, which were determined to ROI on specific li-braries for such a large sample of observations. Monitoring the impact of regional indicators points to the fact that the amount of the ROI does not affect the location of the library, the library or success does not depend on the county in which the library is located. Libraries can be divided into groups that differ sig-nificantly and according to this distribution can select different methods of public funding. eng
dc.format p. 638-645 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Vysoké učení technické v Brně eng
dc.relation.ispartof ICEM 2016: International Scientific Conference Economics and Management eng
dc.rights open access eng
dc.subject public library eng
dc.subject public services eng
dc.subject efficiency eng
dc.subject public investments eng
dc.subject cost-benefit analysis eng
dc.subject veřejná knihovna cze
dc.subject veřejné služby cze
dc.subject veřejné investice cze
dc.subject metoda nákladů a přínosů cze
dc.title The effectiveness of public finances provided to public library services in the Czech Republic eng
dc.title.alternative Efektivnost veřejných financí poskytovaných na služby veřejných knihoven v České republice cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Tento článek si klade za cíl poskytnout přehled o účinnosti přidělených finančních prostředků pro poskytování služeb veřejných knihoven. Článek se zabývá sledováním vlivu jednotlivých proměnných na závislé proměnné - hodnota návratnosti investice (ROI). Tento článek pracuje s hodnotami získanými v rámci projektu "Spočítáme Vám Vaše ROI", který probíhal v roce 2015 v České republice ve spolupráci s Městkou knihovnou v Praze a Univerzity Pardubice s podporou Ministerstva kultury České republiky. Údaje získané v rámci tohoto projektu byly použity pro výpočet analýzy nákladů a přínosů. Vliv jednotlivých determinant na hodnotu ROI byl zjišťován vícenásobnou regresní analýzou a klastr analýzou. Tento článek si klade za cíl zjistit, jaké proměnné ovlivňují hodnotu ROI. Výsledky analýzy ukazují determinanty, které jsou významně důležité a mají vliv na hodnotu ROI. Byl zjištěn vliv regionálních ukazatelů a hodnot, které se týkaly regionálních knihoven. V článku je vypočítána hodnota ROI pro 36 knihoven v České republice a bylo provedeno jejich srovnání pro roky 2012 a 2014. Knihovny byly rozděleny do skupin na základě podobnosti hodnot významných ukazatelů. Jedná se o první výzkum v České republice na tak velkém vzorku pozorování, který byl proveden v oblasti měření hodnoty veřejných knihoven, kdy byla konkrétním knihovnám stanovena hodnota ROI. Sledování vlivu regionálních ukazatelů poukazuje na skutečnost, že částka ROI nemá vliv na umístění knihovny, knihovna nebo její úspěšnost nezávisí na kraji, ve kterém je knihovna umístěna. Knihovny mohou být rozděleny do skupin, které se významně liší a podle tohoto rozdělení lze zvolit různé způsoby veřejného financování. cze
dc.event 21st International Scientific Conference ICEM 2016 (19.05.2016 - 20.05.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.relation.publisherversion http://www.icem.lt/public/icem/Proceeding%20of%20selected%20papers_2016_Final.pdf
dc.project.ID SGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.obd 39877962 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account