Identification of IT-service metrics for a business process when planning a transition to outsourcing

Show simple item record

dc.contributor.author Šimonová, Stanislava cze
dc.date.accessioned 2017-05-11T10:45:50Z
dc.date.available 2017-05-11T10:45:50Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-1-4673-8860-3 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/67260
dc.description.abstract Business processes, especially key value-add processes, need to be supported by targeted and relevant information services to ensure high performance. Company management perceives information services as a necessary part of the business process and expects their continuous performance. Therefore, the cost of IT technologies represents a significant item in company budget. This places executives into a contradictory position. On one hand, they should increase efficiency and decrease cost; on the other hand they need to devote financial/human/technological resources to develop information services as the company information environment needs to be flexibly adapted to the needs of the changing markets. Developing of internal information environment by own resources is demanding and it takes sources of the company which could be devoted to its primary activities. One of the solutions for this situation is outsourcing, however transition to outsourcing is related to many risks. They include the transition to a new mode of service providing, the necessity to include the relation "external service provider - internal service customer", selection of correct type of outsourcing and suitable external provider. The greatest risk is connected with defining the service parameters in contractual relationship for ensuring service quality; this risk is related to identification of these service quality parameters. This text focuses on defining the assumptions for monitoring of information services quality within information processes which are selected for outsourcing. A method is modelled which identifies the metrics that will become the base for definition of information services quality parameters. eng
dc.format p. 274-279 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) eng
dc.relation.ispartof Proceedings of the international conference on information and digital technologies 2016 eng
dc.rights Pouze v rámci univerzity eng
dc.subject IT quality management eng
dc.subject IT service metrics eng
dc.subject transition IT services to outsourcing eng
dc.subject IT mnagement kvality cze
dc.subject metriky IT služeb cze
dc.subject přechod IT služeb na outsourcing cze
dc.title Identification of IT-service metrics for a business process when planning a transition to outsourcing eng
dc.title.alternative Identifikace metrik IT služby pro business proces při plánování přechodu na outsourcing cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Business procesy, zejména pak klíčové hodnototvorné procesy, musí ke svému výkonu mít cílené a relevantní informační služby. Management firmy vnímá informační služby jako nezbytnou součást business procesu a předpokládá jejich téměř bezvýpadkový provoz. Proto náklady na informační a komunikační technologie bývají značnou položkou ve firemním rozpočtu. Tím se ale dnešní vedoucí pracovníci ocitají ve složité, přímo rozporuplné, situaci. Na jednu stranu mají za cíl zvyšovat efektivitu a snižovat náklady, a na druhou stranu musí věnovat finanční / lidské / technologické zdroje pro rozvoj informačních služeb, neboť je třeba firemní informační prostředí rychle přizpůsobovat podle potřeb měnícího se trhu. Rozvíjení interního informačního prostředí vlastními silami je zátěžové, a zároveň ubírá podniku zdroje, které by podnik mohl věnovat primárním činnostem. Jako řešení této situace se pak nabízí outsourcing, který je vnímaný jako strategický nástroj v organizaci. Přechod na outsourcing je však spojen s řadou rizik a úskalí. Mezi rizika patří přechod na nový režim poskytování služeb, nutnost začlenění vztahu „externí poskytovatel služeb – interní odběratel služeb“, dále výběr příslušného typu outsourcingu či výběr vhodného externího poskytovatele. Největší riziko je však spojeno s ukotvením parametrů služeb ve smluvním vztahu pro zabezpečení kvality služeb, resp. jedná se zejména o riziko spojené s vlastní identifikací těchto parametrů kvality služeb. Text se zaměřuje na vymezení předpokladů pro sledování kvality informačních služeb v rámci informačních procesů, které jsou vytěsněny pro outsourcing. Je modelován postup pro identifikaci metrik, které se stanou pokladem pro definici parametrů kvality informačních služeb. cze
dc.event Information and Digital Technologies 2016 (05.07.2016 - 07.07.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1109/DT.2016.7557186
dc.identifier.wos 000389469300046
dc.identifier.obd 39877840 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account