Možnosti péče a finanční zátěž v péči o terminálně nemocné

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horáčková, Kateřina
dc.contributor.author Soldánová, Blanka
dc.date.accessioned 2017-01-23T10:57:33Z
dc.date.available 2017-01-23T10:57:33Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-11-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/66854
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá možnostmi a financováním zdravotní péče o terminálně nemocné v České republice. Její charakter je teoreticko-empirický. Teoretická část představuje literární kompilaci primárních zdrojů ve sledované problematice a nabízí teoretická východiska pro empirickou část. Výzkum byl zaměřen zejména na finanční oblast respondentů, na fakt, zda mají respondenti dostatek finančních prostředků na péči a z jakých zdrojů finance čerpají a jaké možnosti péče by využili. Výzkum byl orientován na respondenty pečující o těžce nemocné v domácím prostředí. Pro sběr dat byla využita technika dotazníku vlastní tvorby. Závěry výzkumu upozorňují na dobré finanční podmínky respondentů a důležitost jednotlivých profesí v péči o těžce nemocné a umírající. cze
dc.format 88 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Zdraví cze
dc.subject nemoc cze
dc.subject paliativní péče cze
dc.subject terminální stadium cze
dc.subject financování zdravotnictví cze
dc.subject možnosti péče cze
dc.subject pracovníci v paliativní péči cze
dc.subject Health eng
dc.subject illness eng
dc.subject palliative care eng
dc.subject terminal stage eng
dc.subject healthcare financing eng
dc.subject care options eng
dc.subject workers in palliative care eng
dc.title Možnosti péče a finanční zátěž v péči o terminálně nemocné cze
dc.title.alternative Care options and financial burden in caring for the terminally ill eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šoukalová, Kristýna
dc.date.accepted 2016-12-12
dc.description.abstract-translated The thesis deals with options and financing health care for the terminally ill in the Czech Republic. Her character is a theoretic- empirical. The theoretical part presents literary compilation of primary sources in the monitored issues and provides a theoretical basis for the empirical part. Research was focused on the financial area of respondents to the fact if the respondents have sufficient funds to care and from which sources funds are and what care options would use. The research was focused on the respondents taking care of seriously ill at home. For data collection was used the questionnaire technique own creation. Conclusions of this research highlight the good financial condition of the respondents and the importance of various professions in the care of seriously ill and dying. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D35537
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře minus Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Proč nebylo v rámci šetření pracováno i se závažností diagnózy, soběstačností nemocného, jeho věkem, případně jeho prognózou nebo jinými proměnnými? Myslíte si, že tyto proměnné mají vliv na náročnost péče a finanční zátěž? 2. Z jakého důvodu porovnáváte výsledky své práce pouze s jednou závěrečnou prací? 3. Jak bude nakládáno s výsledky Vašeho výzkumného šetření? Obhajoba diplomové práce s prezentací dobrá cze
dc.identifier.stag 32096
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account